Nazwa przedmiotu: Język angielski A1
Wykładowca: mgr Monika Łapiak; mgr Roman Gąsecki
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla wydziału
Wydziałowy kod: WN1A_01_01/01
Semestr: 2
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Ćwiczenia (liczba godzin zgodna z planem studiów) -20, przygotowanie do zajęć -12, zapoznanie się z literaturą - 12; przygotowanie form pisemnych lub prezentacji - 8; przygotowanie do kolokwium - 10; przygotowanie do zaliczenia 12; konsultacje - 1 RAZEM: 75
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Ćwiczenia (liczba godzin zgodna z planem studiów) -20h = 0,8 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 20 0 0 0 20
Wymagania wstępne: język polski – rozumienie gramatyki; język angielski – poziom "false beginner"
Limit liczby studentów: -
Cele przedmiotu: Lektorat jest kursem nauki języka angielskiego dla "false beginners" i obejmuje podstawy języka. Celem jest opanowanie biernej znajomości języka angielskiego na poziomie elementarnym. Studenci winni radzić sobie z rozumieniem tekstów pisanych, obejmujących różne zagadnienia życia codziennego, jak również z zakresu kultury i geografii Wielkiej Brytanii. W zakresie mówienia oczekuje się poprawnego reagowania na zadane pytania i nawiązywania rozmowy według podanego wzoru. Umiejętność pisania ogranicza się do wytworzenia CV, wypełniania formularzy, redagowania prostych listów, prostych podań o pracę, krótkich opisów miejsc i wydarzeń, wiadomości e-mail, oraz pocztówek.
Treści merytoryczne: Semestr II: Units 1- 3 Unit 1 “Hello everybody!”: personal pronouns and possessive adjectives I /my, you/your, he/his; verb to be affirmatives, My name’s …; I’m …; What’s your name?” , everyday objects, a/an, jobs; numbers 0-10, plural nouns, the alphabet: How do you spell …?, countries: Where are you from?, introducing yourself Unit 2 “Meeting people”: verb to be questions and negatives, short answers, possessive ‘s: family members, opposite adjectives: old-young, food and drink: Can I have …?, How much is …?, talking about yourself and your family, reading and writing: an email Unit 3 “The world of work”: Present Simple with he, she and it – affirmatives, questions and negatives, Question words: how, whose, where, daily routine verbs, jobs, telling the time, asking about a friend or relative, reading about 3rd person singular in Present Simple Tense, writing: using subject and object pronouns, using possessive adjectives
Metody oceny: Zaliczenie każdego modułu zależy od spełnienia trzech kryteriów: obecności na zajęciach, opanowania materiału dla danego modułu i nakładu pracy własnej. Szczegółowy regulamin zaliczania modułu jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Lektorów: http://www.zl.pw.plock.pl/pl/regulamin_zaliczania_modulu.html.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Soars, L. and J. Soars. New Headway Elementary Third Edition. Oxford University Press 2006 2. Dooley, J. and V. Evans. Grammarway. EGIS 1999 3. Murphy, R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press. Cambridge 2003 4. Philips, J. (ed.). Oxford Wordpower Dictionary. Oxford University Press. Oxford 1998 5. Fisiak, J.(et al.). Słownik współczesny angielsko-polski i polsko-angielski. Harlow 2006
Witryna WWW przedmiotu: http://www.zl.pw.plock.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01_01
Potrafi korzystać ze wskazanej literatury (krótkie teksty popularnonaukowe). Potrafi czytać i rozumieć prosty tekst.
Sposób weryfikacji efektu: Odpowiedzi typu
Efekt U03_01
Potrafi wypełnić formularz, napisać odpowiedzi na proste pytania; Potrafi napisać krótki tekst sterowany, umie napisać list (e-mail) o sobie.
Sposób weryfikacji efektu: Wypełnianie formularzy, pisanie prostych tekstów w oparciu o zadane pytania.
Efekt U04_01
Potrafi odpowiadać na proste pytania dotyczące faktów z życia codziennego.
Sposób weryfikacji efektu: Odpowiadanie na pytania lektora; ćwiczenie krótkiej wypowiedzi sterowanej.
Efekt U06_01
Potrafi zrozumieć proste adaptowane wypowiedzi w języku angielskim, z zakresu życia codziennego. Potrafi porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem, że rozmówca jest przygotowany na powtórzenie wypowiedzi w wolniejszym tempie, i pomoże sformułować to, co chce powiedzieć. Umie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące tematyki życia codziennego, własnych potrzeb znanych mu tematów.
Sposób weryfikacji efektu: Słuchanie różnorodnych wzorów zdaniowych i zwrotów na zajęciach; ćwiczenie rozumienia tekstu ze słuchu. Odpowiadanie na pytania lektora; tworzenie krótkiej wypowiedzi w oparciu o zadane pytania.