Nazwa przedmiotu: Język angielski B1
Wykładowca: mgr Ewa Gizińska; mgr Roman Gąsecki
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla wydziału
Wydziałowy kod: WN1A_01_01/03
Semestr: 2
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Ćwiczenia (liczba godzin zgodna z planem studiów) -20, przygotowanie do zajęć - 20, zapoznaie się z literaturą - 20; przygotowanie do zaliczenia - 5; przygotowanie do kolokwium - 10; RAZEM: 75
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Ćwiczenia (liczba godzin zgodna z planem studiów) -20h = 0,8 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 20 0 0 0 0
Wymagania wstępne: język polski – rozumienie gramatyki; język angielski – umiejętności podstawowe (A2)
Limit liczby studentów: Lektorat: 12 -24
Cele przedmiotu: Celem 100-godzinnego lektoratu jest przypomnienie i doskonalenie struktur gramatycznych i leksykalnych, rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu na poziomie średniozaawansowanym. Ponadto, w kolejnych semestrach analizuje się zadania testowe na poziomie B2. Służą one stopniowemu rozwijaniu 4 umiejętności językowych (czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie), co na zakończenie programu oznacza rozumienie tekstów popularnonaukowych i dotyczących życia codziennego, jak również uczestniczenie w konwersacji i tworzenie wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej.
Treści merytoryczne: GRAMATYKA Czasy teraźniejsze: Simple i Continuous; czasowniki statyczne i dynamiczne; past habits; czasy przeszłe: Past Simple, Past Continuous vs Present Perfect, Present Prefect Continuous ; Articles and determiners; comparatives and superlatives; modyifying adjectives and adverbs; collocations (adjectives and nouns) czasownik + (to) verb; czasownik + V-ing; SŁOWNICTWO/TEMATYKA/FOUR SKILLS Lifestyles; customs, traditions, festivals; hospitality; setting up a business; słownictwo używane w formalnych i nieformalnych e-mailach; education; natural and cultural heritage; weather
Metody oceny: Zaliczenie każdego modułu zależy od spełnienia trzech kryteriów: obecności na zajęciach, opanowania materiału dla danego modułu i nakładu pracy własnej. Szczegółowy regulamin zaliczania modułu jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Lektorów: http://www.zl.pw.plock.pl/pl/regulamin_zaliczania_modulu.html
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Mann, R. and R. Gower. 2008. First Certificate Expert New Ed (SRB). Longman. London 2. Kenny, N. and L. Luque-Mortimer.2008.First Certificate Practice Tests Plus. Pearson Education Ltd. London 3. Linde-Usiekniewicz, J. (ed.). Wielki słownik angielsko – polski i polsko –angielski. PWN/Oxford.Warszawa 2006
Witryna WWW przedmiotu: http://www.zl.pw.plock.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu: Przedmiot uczony w bloku, dla studentów różnych kierunków; kontynuacja nauki języka na poziomie podstawowym.

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01_01
Potrafi korzystać ze wskazanej literatury ( teksty popularnonaukowe). Potrafi przetłumaczyć treść tekstu.
Sposób weryfikacji efektu: Streszczanie fragmentów tesktu; odpowiedzi typu
Efekt U03_01
Potrafi napisać streszczenie tekstu, list formalny, raport, esej; potrafi analizować treść tekstu.
Sposób weryfikacji efektu: Pisanie tekstów w oparciu o analizę modelowych wzorców (list, raport, esej); syntetyzowanie fragmentów tekstu (dobór nagłówków); wyszukiwanie szczegółów w treści tekstu. Rozwiązywanie testów leksyklano-gramatycznych.
Efekt U04_01
Potrafi konstruować dłuższe wypowiedzi w oparciu o fakty, potrafi zgadzać się lub nie zgadzać się z rozmówcą.
Sposób weryfikacji efektu: Odpowiadanie na pytania lektora; wypowiadanie się na zadany temat na zajęciach: ćwiczenie krótkiej wypowiedzi (1 min) oraz umiejętności uczestniczenia w dyskusji.
Efekt U06_01
Potrafi zrozumieć wypowiedzi w języku angielskim, na różne teamty. Potrafi konstruować wypowiedzi, potrafi zgadzać się lub nie zgadzać się z rozmówcą. Umie napisać e-mail, formalny i nieformalny, esej i raport.
Sposób weryfikacji efektu: Słuchanie różnorodnych wypowiedzi w nawiązaniu do omawianych zagadnień na zajęciach; odpowiadanie na pytania lektora; wypowiadanie się na zadany temat na zajęciach. Analiza modelowych tekstów: poznawanie typowych zwrotów i struktury tekstu na zajęciach. Tworzenie form pisemnych w ramach nakładu pr