Nazwa przedmiotu: Ochrona przeciwpożarowa
Wykładowca: dr inż./Wiktor Lasota
Typ przedmiotu: Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom przedmiotu:
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla wydziału
Wydziałowy kod: WN1A_11/01
Semestr: 4
Punkty ECTS: 1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5, przygotowanie do zaliczenia - 10, razem - 25; Razem - 25
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykłady - 10 h; Razem 10 h = 0,4 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
10 0 0 0 0 10
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: Wykłady: min. 15
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i kompetencji społecznych w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego budynków, przekazanie wiedzy w zakresie pozwalającym na korzystanie z norm europejskich i przepisów w procesie projektowania.
Treści merytoryczne: W1 - Podstawowe pojęcia; W2 - Funkcje elementów budynku w warunkach pożaru; W3 - Stany krytyczne bezpieczeństwa pożarowego; W4 - Reakcja na ogień; W5 - Toksyczność i dymotwórczość materiałów budowlanych; W6 - Wentylacja pożarowa; W7 - Odporność ogniowa; W8 - Zabezpieczenia ogniochronne; W9 - Rozwiązania elementów i instalacji z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.
Metody oceny: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny dostatecznej z pisemnego kolokwium. Kolokwium składa się z pięciu pytań. Za każde pytanie można uzyskać od 0 do 5 punktów. Ocena dostateczna - od 15 do 18 punktów pod warunkiem uzyskania nie mniej niż dwóch punktów za każde pytanie. Ocena dobra - od 19 do 23 punktów pod warunkiem uzyskania nie mniej niż trzech punktów za każde pytanie. Ocena bardzo dobra - od 24 do 25 punktów.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Kosiorek M.: Bezpieczeństwo pożarowe budynków. Budownictwo ogólne, Tom 2, rozdz. 9, Arkady, Warszawa 2005; 2. Kosiorek M. i inni: cykl artykułów w Materiałach Budowlanych 10/2005 - 3/2007
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W01_04
Ma wiedzę w zakresie fizyki, chemii, fizykochemii spalania, termodynamiki niezbędną do formułowania i rozwiązywania typowych prostych zadań związanych z projektowaniem zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (W1 - W9)
Efekt W08_02
Ma podstawową wiedzę w zakresie stosowania standardów, przepisów i norm związanych z bezpieczeństwem pożarowym budynków.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (W1 - W9)
Efekt W08_03
Ma szczegółową wiedzę związaną z doborem klasy odporności ogniowej elementów budynku i podziałami budynku na strefy pożarowe.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (W1 - W9)

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K02_01
Ma świadomość ważności i rozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i bezpieczeństwo ludzi.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (W1 - W9)