Nazwa przedmiotu: Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru
Wykładowca: -
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla wydziału
Wydziałowy kod: WN1A_11
Semestr: 4
Punkty ECTS: 1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis):
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
10 0 0 0 0 10
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów:
Cele przedmiotu: -
Treści merytoryczne: -
Metody oceny: -
Egzamin:
Spis zalecanych lektur: -
Witryna WWW przedmiotu:
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia