Nazwa przedmiotu: Modelowanie syntez organicznych
Wykładowca: dr inż./ Aneta Lorek / adiunkt
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla kierunku
Wydziałowy kod: CN1A_13
Semestr: 5
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Projekt: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 5, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, napisanie sprawozdania - 15, przygotowanie do kolokwium - 10, razem - 50.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Projekty - 10h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Projekt: liczba godzin według planu studiów - 10 h, przygotowanie do zajęć - 5 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10 h, napisanie sprawozdania - 15 h, przygotowanie do kolokwium - 10 h, razem - 50 h = 2 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 0 0 10 0 10
Wymagania wstępne: Chemia ogólna i nioerganiczna, Chemia organiczna
Limit liczby studentów: Projekt: 10-15
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie doboru metody syntezy wybranych związków organicznych.
Treści merytoryczne: Dobranie odpowiedniej metody syntezy opartej na wybranych typach reakcji, zaproponowanie mechanizmu przebiegającej reakcji, określenie metod fizycznych stosowanych do wydzielania i oczyszczania danego związku organicznego,określenie wydajności teoretycznej wybranej metody syntezy. P-1: Typ reakcji: utlenianie-redukcja. P-2: Typ reakcji: diazowanie i sprzęganie. P-3: Typ reakcji: kondensacje związków karbonylowych. P-4: Synteza pochodnych kwasowych.
Metody oceny: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z opracowanych w formie pisemnej zadań projektowych oraz pozytywnych ocen z 4 sprawdzianów pisemnych obejmujących podstawy teoretyczne zadań projektowych. Ocena końcowa jest średnią ważoną; 0,7*(średnia arytmetyczna pozytywnych ocen z zadań projektowych)+ 0,3*(średnia arytmetyczny z pozytywnych ocen ze sprawdzianów)
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Vogel A. Preparatyka Organiczna, Wydanie III, WNT, Warszawa 2006 2. praca zbiorowa pod redakcją J. Wróbla, Preparatyka i Elementy Syntezy Organicznej, PWN, Warszawa 1983. 3. Mąkosza M., Synteza Organiczna, PWN, Warszawa 1972. 4. Organic Syntheses, J. Wiley & Sons, New York.
Witryna WWW przedmiotu: portaliusz.pw.plock.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu: Przedmiot realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W01_04
Ma wiedzę z zakresu syntezy wybranych związków organicznych, z uwzględnieniem wybranych typów reakcji.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (P1-4), pisemne sprawozdanie (P1-4).

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, w zakresie syntezy wybranych związków organicznych. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (P1-4), pisemne sprawozdanie (P1-4).
Efekt U03_01
Potrafi przygotować opracowanie dotyczącą wybranej syntezy związku organicznego z uwzględnieniem odpowiedniego zapisu mechanizmu reakcji.
Sposób weryfikacji efektu: Pisemne sprawozdanie (P1-4).
Efekt U08_02
Potrafi dokonać interpretacji obliczń wydajności syntezy i wyciągnąć wnioski.
Sposób weryfikacji efektu: Pisemne sprawozdanie (P1-4).
Efekt U13_02
Potrafi dokonać oceny efektywności wybranej syntezy związków organicznych.
Sposób weryfikacji efektu: Pisemne sprawozdanie (P1-4).

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K02_02
Ma świadomość konieczności przestrzegania prawa własności przemysłowej i praw autorskich.
Sposób weryfikacji efektu: Pisemne sprawozdanie (P1-4).
Efekt K04_01
Ma świadmość odpowiedzialności za pracę własną.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (P1-4), pisemne sprawozdanie (P1-4).