Nazwa przedmiotu: Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego
Wykładowca: mgr inż./Robert Grabarczyk/asystent
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla kierunku
Wydziałowy kod: CN1A_15_02
Semestr: 2
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Projekty: liczba godzin według planu studiów - 20; przygotowanie do zajęć - 30; zapoznanie ze wskazaną literaturą - 25; Razem - 75
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Projekty - 20 h; Razem - 20 h = 0,8 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Projekty: liczba godzin według planu studiów - 20 h; przygotowanie do zajęć - 30 h; zapoznanie ze wskazaną literaturą - 25 h; razem - 75 h = 3 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 0 0 20 0 20
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: Projekty: 10 -15
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta umiejętności w zakresie stosowania zasad rysunku technicznego do tworzenia dokumentacji technicznej oraz wykonywania obliczeń typowych elementów konstrukcyjnych maszyn i aparatury chemicznej.
Treści merytoryczne: P1 - Rzutowanie prostokątne; P2 - Przekroje; P3 - Wymiarowanie rysunku technicznego; P4 - Obliczenia elementów konstrukcyjnych zbiornika ciśnieniowego; P5 - Obliczenia elementów konstrukcyjnych zbiornika ciśnieniowego; P6 - Obliczenia elementów konstrukcyjnych zbiornika ciśnieniowego; P7 - Obliczenia wytrzymałościowe wału mieszadła; P8 - Obliczenia śrub w połączeniu kołnierzowym; P9 - Obliczenia przenośnika ślimakowego; P10 - Obliczenia przenośnika taśmowego.
Metody oceny: 1. Zadania projektowe podzielone są na dwie części: rysunek techniczny i obliczenia projektowe; 2. Rozwiązania zadań projektowych podlegają ocenie punktowej; 3. Student z każdej z części musi zdobyć minimalnie 51% punktów możliwych do zdobycia; 4. Punkty z obydwu części są sumowane; 5. Zaliczenie zajęć projektowych uzyskuje się po zdobyciu minimum 51% punktów możliwych do zdobycia w trakcie semestru; 6. Przelicznik punktacji na otrzymaną ocenę: 0 – 50% dwa; 51 – 60% trzy; 61 – 70% trzy i pół; 71 – 80% cztery; 81 – 90% cztery i pół; 91 – 100% pięć.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa, 2004. 2. Warunki Urzędu Dozoru Technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. WUDT/UC/2003, Warszawa, 2005. 3. Filipczak G. i inni.: Tablice do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych aparatury procesowej. Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole, 2004. 4. Pikoń J.: Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej. PWN, Warszawa, 1979. 5. Wilczewski T.: Pomoce projektowe z podstaw maszynoznawstwa chemicznego. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2008. 6. Heim A.: Procesy mechaniczne i urządzenia do ich realizacji. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 1996.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U02_01
Potrafi wykorzystywć zasady rysunku technicznego do tworzenia dokumentacji technicznej.
Sposób weryfikacji efektu: Zadanie projektowe (P1-P3)
Efekt U07_01
Potrafi wykorzystywć możliwości arkusza kalkulacyjnego do obliczeń projektowych maszyn i aparatury procesowej.
Sposób weryfikacji efektu: Zadanie projektowe (P4-P10)
Efekt U16_01
Wykonuje podstawowe obliczenia projektowe wybranych elementów konstrukcyjnych zbiornika ciśnieniowego.
Sposób weryfikacji efektu: Zadanie projektowe (P4-P8)
Efekt U16_02
Wykonuje podstawowe obliczenia projektowe przenośnika ślimakowego i przenośnika taśmowego.
Sposób weryfikacji efektu: Zadanie projektowe (P9-P10)