Nazwa przedmiotu: Technologia chemiczna
Wykładowca: dr inż./Sabina Wilkanowicz/adiunkt
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla kierunku
Wydziałowy kod: CN1A_22_01
Semestr: 4
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 25, przygotowanie do egzaminu - 30; Razem - 75
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykłady - 20 h; Razem - 20 h = 0,8 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
20 0 0 0 0 20
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: min. 15
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie podstawowych problemów technologii produktów przemysłu chemicznego nieorganicznego i organicznego. Zapoznanie studentów z rolą przemysłu chemicznego i jego miejscem w gospodarce. Przekazanie studentom wiedzy na temat surowców, rozwoju metody technologicznej, zasad technologicznych, analizy stechiometrycznej, kimetycznej i termodynamicznej procesu technologicznego. Zapoznanie się z bilansem masowym i cieplnym procesu i ze schematami technologicznymi. Poznanie podstawowych typów reaktorów chemicznych i podstawowych procesów jednostkowych w technologii chemicznej.
Treści merytoryczne: W1 - Rola technologii chemicznej jako sztuki wytwarzania. W2 - Miejsce przemysłu chemicznego w gospodarce narodowej (globalnej) i jego struktura. W3 - Uwarunkowania sposobu wytwarzania produktów chemicznych (jakość produktu, skala procesu, dostępne koncepcje chemiczne, surowce i materiały, źródła energii, bezpieczeństwo procesu, wymogi ochrony środowiska, końcowa analiza ekonomiczna). W4 - 5 głównych zasad technologicznych. W5 - Rozwój koncepcji chemicznej procesu. W6 - Schematy technologiczne. W7 - Zagadnienia energetyczne: rodzaje energii i jej zużycie w operacjach jednostkowych, źródła energii - klasyczne i niekonwekcjonalne, znaczenie bilansu energetycznego procesów chemicznych. W8 - Chemiczne operacje jednostkowe. W9 - Elementy operacji chemicznych: termodynamika, selektywność, katalizatory i rozwiązania aparaturowe. W10 - Kataliza jako filozofia i metoda realizacji procesów chemicznych. W11 - Typy przemysłowych reaktorów chemicznych.
Metody oceny: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego dotyczącego treści wykładu. Egzamin z przedmiotu jest przeprowadzany w formie pisemnej w dwóch wyznaczonych terminach podczas sesji egzaminacyjnej. Student ma prawo wyboru dowolnego spośród wyznaczonych terminów egzaminu. Student ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego w jednym z terminów wyznaczonych w sesji egzaminacyjnej.
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: 1. Grzywa E., Molenda S., Technologia podstawowych syntez chemicznych, WNT, Warszawa 2008. 2. Bogaczek R., Kociołek-Balawejder E., Technologia chemiczna organiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1992. 3. Taniewski M., Przemysłowa synteza organiczna, Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998. 4. Żródła internetowe dotyczące rozwiązań technologicznych w przemyśle chemicznym.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W03_01
Posiada wiedzę dotyczącą uwarunkowań wyboru sposobów wytwarzania produktów chemicznych w zależności od źródła surowców, dostępnych koncepcji chemicznych, źródeł energii, bezpieczeństwa prowadzenia procesu i wymogów ochrony środowiska. Posiada wiedzę o możlwościach wykorzystania surowców poużytkowych. Zna metody wytwarzania podstawowych nieorganicznych i organicznych produktów przemysłu chemicznego.
Sposób weryfikacji efektu: Pisemny egzamin opisowy (W1-W11)
Efekt W03_03
Ma wiedzę dotyczącą chemicznych operacji jednostkowych, posiada znajomość ich identyfikacji, określenia ich termodynamiki, selektywności, stosowania katalizatorów i rozwiązań aparaturowych w technologii chemicznej.
Sposób weryfikacji efektu: Pisemny egzamin opisowy (W8 - W9)
Efekt W03_04
Ma wiedzę pozwalającą na wykorzystanie termodynamiki do rozwiązania problemów energetycznych procesów technologicznych. Posiada wiedzę na temat rodzajów energii i jej zużycia w operacjach jednostkowych stosowanych w procesach technologicznych.
Sposób weryfikacji efektu: Pisemny egzamin opisowy (W7)
Efekt W04_01
Ma wiedzę dotyczącą katalizy jako filozofii i metody realizacji procesów chemicznych.
Sposób weryfikacji efektu: Pisemny egzamin opisowy (W10)
Efekt W06_01
Posiada znajomość typów przemysłowych reaktorów chemicznych i ich wykorzystania w typowych procesach chemicznych.
Sposób weryfikacji efektu: Pisemny egzamin opisowy (W11)
Efekt W08_01
Ma wiedzę na temat zagrożeń jakie niosą ze sobą realizacje różnego typu procesów technologicznych.
Sposób weryfikacji efektu: Pisemny egzamin opisowy (W1-W11)

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U14_02
Potrafi dobrać metodę otrzymywania danego produktu przemysłu chemicznego z uwzględnieniem jego założonych właściwości, dostępności i jakości surowców oraz wymogów ochrony środowiska.
Sposób weryfikacji efektu: Pisemny egzamin opisowy (W1-W11)

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K01_01
Rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy w zakresie technologii chemicznej: np. technologie bezpieczne dla środowiska i bezodpadowe, technologie zagospodarowujące surowce poużytkowe i odpadowe.
Sposób weryfikacji efektu: Pisemny egzamin opisowy (W1-W11)