Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo techniczne
Wykładowca:
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla kierunku
Wydziałowy kod: CN1A_20
Semestr: 7
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15, przygotowanie do kolokwiów - 15, razem - 50
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykłady - 20 h; Razem - 20 h = 0,8 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
20 0 0 0 0 20
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: min. 15
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie awarii w przemyśle chemicznym, ich skutkami i zapobieganiu im.
Treści merytoryczne: W1 - Przyczyny awarii, wypadków i ich skutków. W2 - Pojęcie ryzyka i analiza ilościowa ryzyka oraz jakościowa i ilościowa analiza bezpieczeństwa procesowego. W3 - Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo. W4 - Zapobieganie awariom w przemyśle chemicznym ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego (wycieki ropy naftowej i produktów naftowych, transport ropy i produktów m.in. rurociągami). W5- Wymagania dla miejsc zagrożonych wybuchem. W6 - Konwencje międzynarodowe i Dyrektywy UE w zakresie bezpieczeństwa techniczno-chemicznego.
Metody oceny: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z dwóch kolokwiów.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Markowski A., Zapobiegania stratom w przemyśle cz. I, II i III, Wydawnictwo Poltechniki Łódzkiej, Łódź 2000 1. Surgała J., Ropa naftowa a środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001 2. Barnier M., Atlas wielkich zagrożeń, WNT, Warszawa, 1995 3. Michałowski W., Trzop S., Budowa rurociągów dalekiego zasięgu, WNT, Warszawa, 1982 4. Ryng M., Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym. Poradnik, WNT, 1985
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W02_01
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia przyczyn awarii i wypadków.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (W1-W6)
Efekt W03_01
Ma wiedzę ogólną z zakresu realizacji i kontroli procesu technologicznego; uzyskiwania podstawowych produktów, postępowania z produktami ubocznymi i odpadami; stosowania technologii przyjaznych środowisku.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (W1-W6)
Efekt W08_02
Ma podstawową wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy w technologii chemicznej, w tym szczególnie w technologii przerobu ropy naftowej i technologii tworzyw sztucznych.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (W1-W6)
Efekt W08_03
Ma podstawową wiedzę z zakresu zagrożeń i ryzyka w przemyśle chemicznym, bezpiecznego postępowania oraz zapobiegania wypadkom i awariom, postępowania w przypadku zaistnienia wypadków lub awarii, stosowania międzynarodowych przepisów z zakresu bezpieczeństwa technicznego.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (W1-W6)

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (W1-W6)
Efekt U11_02
Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z pracą w przemyśle chemicznym.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (W1-W6)