Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością
Wykładowca: dr inż. Paweł Grabowski / asystent
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla kierunku
Wydziałowy kod: CN1A_02
Semestr: 1
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15, przygotowanie pisemnego opracowania na zadany temat - 15, przygotowanie do kolokwium - 10, Razem - 50
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykłady - 10 h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
10 0 0 0 0 10
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: Wykład min. 15
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zarządzania jakością.
Treści merytoryczne: W1 - Zarządzanie jakością - wprowadzenie: interpretacja kategorii jakości, zarządzanie - definicje; W2 - Etapy rozwoju zarządzania jakością, strategiczne znaczenie jakości w przedsiębiorstwie, uwarunkowania procesu kształtowania jakości; W3 - Koncepcje zarządzania jakością: cykl Deminga, Kaizen, six sigma; W4 - TQM; W5 - Normalizacja jakości: rozwój normalizacji jakości, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO - działalność; W6 - Metody zarządzania jakością: podział metod zarządzania jakością, projektowanie eksperymentów (DOE), metoda QFD, dom jakości, analiza rodzajów skutków możliwych błędów (FMEA), statystyczne sterowanie procesem (SPC), karty kontrolne Shewarta, kanban, metoda 5S, metoda Poka-Yoke; W7 - Narzędzia zarządzania jakością: podział narzędzi zarządzania jakością, tradycyjne narzędzia zarządzania jakością: diagram Ishikawy, diagram Pareto; nowe narzędzia zarządzania jakością: diagram pokrewieństwa; dodatkowe narzędzia: burza mózgów; W8 - Systemy zarządzania w przedsiębiorstwie: system zarządzania jakością według normy ISO 9001, system zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym według ISO/TS16949; W9 - System zarządzania środowiskiem według normy ISO 14001; system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN 18001, OHSAS 18001; W10 - System zarządzania jakością w laboratorium badawczym według ISO 17025; zintegrowane systemy zarządzania; W11 - Norma ISO 9001: szczegółowe omówienie normy, procedury systemowe i kontrola funkcjonowania systemu, budowanie systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001, wdrażanie systemu w przedsiębiorstwie; W12 - Certyfikacja systemów zarządzania jakością: akredytacja, certyfikacja, audyty certyfikacyjne; W13 - Nagrody jakości: światowe nagrody jakości, europejskie nagrody jakości, krajowe i regionalne nagrody jakości - kryteria przyznawania, znaczenie nagród, aspekt marketingowy nagród jakości; W14 - Koszty jakości: definicja, rodzaje kosztów jakości, koszty jakości wg TQM i norm
Metody oceny: Na koniec zajęć dydaktycznych przewiduje się testowe kolokwium sprawdzające. Z kolokwium przewiduje się 20 pkt, przy czym do zaliczenia wymaga się uzyskanie minimum 11 pkt. Studenci przygotowują pisemne opracowanie na zadany temat w grupach 2-4 osobowych. Za opracowanie można uzyskać do 20 pkt., przy czym do zaliczenia wymaga się uzyskania minimum 10 pkt. Łącznie można uzyskać 40 pkt. Przewiduje się jedno kolokwium poprawkowe, z którego można uzyskać 20 pkt (do zaliczenia niezbędne jest 11 pkt). Przeliczenie sumy punktów na ocenę końcową: <21 – 2,0 (niedostateczny); 21-25 – 3,0 (dostateczny); 26-29 – 3,5 (dość dobry); 30-34 – 4,0 (dobry); 34-37 – 4,5 (ponad dobry); 38-40 – 5,0 (bardzo dobry).
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Praca zbiorowa pod red. Bagiński J.: Menedżer jakości, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2000 2. Karaszewski R.: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Wydawnictwo: Dom Organizatora, Toruń, 2006 3. Pyzdrek T.: Quality Engineering Handbook, Marcel Dekker, 2010 4. Żemigała M.: Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 2008 5. czasopismo Problemy jakości
Witryna WWW przedmiotu: portaliusz.pw.plock.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W09_01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą: koncepcji zarządzania jakością; metod i narzędzi zarządzania jakością; systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP; certyfikacji systemów zarządzania jakością; kosztów jakości.
Sposób weryfikacji efektu: Pisemne kolokwium (W1 - W14), Pisemne opracowanie na zadany temat (W2-W14)

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i BHP oraz integrować te dane, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski i formułować opinie.
Sposób weryfikacji efektu: Pisemne kolokwium (W1 - W14), Pisemne opracowanie na zadany temat (W2-W14)
Efekt U05_01
Ma umiejętność samokształcenia się w zakresie zarządzania jakością.
Sposób weryfikacji efektu: Pisemne kolokwium (W1 - W14), Pisemne opracowanie na zadany temat (W2-W14)