Nazwa przedmiotu: Obliczenia chemiczne
Wykładowca: mgr inż/Piotr Stefaniak/starszy wykładowca
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla kierunku
Wydziałowy kod: CN1A_08
Semestr: 1
Punkty ECTS: 4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Ćwiczenia: liczba godzin według planu studiów - 30, przygotwoanie do zajęć - 30, przygotowanie do kolokwium - 40, Razem - 90
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Ćwiczenia - 30 h; Razem - 30 h = 1,2 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 30 0 0 0 30
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: 20 - 30
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie procesów i zjawisk chemicznych, zapoznanie z podstawowymi obliczeniami chemicznymi za zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej.
Treści merytoryczne: C1 - Roztwory właściwe i koloidalne, stężenia roztworów, aktywność stężeniowa, rozpuszczalność, zatężanie roztworów, przeliczanie stężeń. C2- Obliczenia stechiometryczne. C3 - Równowagi i reakcje w roztworach wodnych elektrolitów (dysocjacja elektrolityczna i jej ilościowy opis, iloczyn jonowy, elektrolity słabe i mocne. C4 - Obliczanie pH mocnych i słabych kwasów i zasad, kwasy wieloprotonowe. C5 - Roztwory buforowe. C6 - Hydroliza soli i jej ilościowy opis. C7 - Równowagi w roztworach nasyconych zawiązków trudnorozpuszczalnych (wpływ elektrolitów na rozpuszczalność, efekt wspólnego jonu, wpływ pH na rozpuszczalność).
Metody oceny: Przewidziane są dwa kolokwia pisemne. Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się przez otrzymanie oceny pozytywnej z kolokwiów.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Bądkowska Z., Koliński E., Wojnowska M., Obliczenia z chemii nieorganicznej, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1996; 2. Galus Z. [red.], Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN, Warszawa, 1972; 3. Śliwa A. [red.], Obliczenia chemiczne, PWN, Warszawa, 1976; 4. Juszczyk K., Nieniewska J., Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1986; 5. Pulman A.G., Zbiór zadań z chemii ogólnej, PWN, Warszawa, 1981; 6. Wiktorow M.M., Obliczenia graficzne w technologii substancji nieorganicznych, WNT, Warszawa, 1975; 7. Poradnik fizykochemiczny, WNT, Warszawa, 1974
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W01_01
Ma wiedzę z zakresu algebry i analizy matematycznej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (C1-C7)
Efekt W01_04
Ma wiedzę z zakresu chemii ogólnej.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (C1-C7)

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (C1-C7)
Efekt U08_02
Potrafi przedstawiać otrzymane wyniki w formie liczbowej, dokonywać ich interpretacji i wyciągać wnioski.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (C1-C7)
Efekt U09_02
Umie posługiwać się regułami logiki matematycznej w zastosowaniach matematycznych dotyczących podstawowych obliczeń chemicznych.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (C1-C7)
Efekt U11_01
Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym w zakresie podstawowych obliczeń chemicznych.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (C1-C7)