Nazwa przedmiotu: Fizyka
Wykładowca: dr inż. / Roman Rumianowski / adiunkt
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla wydziału
Wydziałowy kod: WN1A_07_02
Semestr: 2
Punkty ECTS: 4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, przygotowanie do zaliczenia - 20, razem - 50; Ćwiczenia: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, przygotowanie do kolokwium -10, razem - 50; Razem - 100
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykłady - 10 h, Ćwiczenia -10 h; razem - 20 h = 0,8 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym -
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
10 10 0 0 0 20
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: Wykład: min. 15; Ćwiczenia: 20 - 30
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie fizyki klasycznej i współczesnej potrzebnej do rozwiązywania problemów inżynierskich. Zapoznać z podstawami fizycznymi nowoczesnych urządzeń technicznych (laser, ultradźwięki, promieniowanie rentgenowskie, elektronika). Wykształcić świadomość zagrożeń środowiska człowieka i zapoznać z podstawami fizycznymi tych zagrożeń.
Treści merytoryczne: W-1 Pole grawitacyjne. Natężenie i potencjał pola grawitacyjnego. W-2 Pole elektrostatyczne.W-3 Równania Maxwella. W-4 Podstawy kinematyki i dynamiki relatywistycznej. W5-Fale elektromagnetyczne. W6- Laser i jego zastosowanie w technice. W7-Elementy fizyki ciała stałego. Nadprzewodnictwo. Efekt Halla. W8- Teoria korpuskularno-falowa. Fale de Broglie'a, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, efekt Comptona. W-9 Podstawowe problemy fizyki współczesnej. Wykorzystanie równania Schroedingera do badania prostych zagadnień kwantowych. W-10 Elementy fizyki jądrowej. C1- Badanie pola centralnego - pole grawitacyjne; C2-Zasada superpozycji na przykładzie pola elektrostatycznego; C3-Ruch ładunku elektrycznego w polu magnetycznym. Obliczanie pól magnetycznych wytwarzanych przez przewodniki z prądem z wykorzystaniem rachunku całkowego; C4-Zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Wyznaczanie siły elektromotorycznej z wykorzystaniem rachunku różniczkowego; C5- Kolokwium; C6- Analiza obwodów prądu stałego i przemiennego; C7- Podstawowe prawa optyki falowej i geometrycznej; C8-Teoria korpuskularno-falowa. Fale de Broglie'a, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, efekt Comptona; C9-Podstawowe problemy fizyki współczesnej. Fizyka relatywistyczna, wykorzystanie równania Schroedingera do badania prostych zagadnień kwantowych; C10- Kolokwium
Metody oceny: Dwa kolokwia na ćwiczeniach. Na każdym kolokwium student może zdobyć 20 pkt. Egzamin pisemny za 60 pkt. Łącznie w semestrze student może zdobyć 100pkt. Końcowa ocena z egzaminu jest określana według kryterium: 50- 60 pkt- 3.0 61-70 pkt-3.5 71-80 pkt - 4.0 81- 90pkt. -4.5 91- 100pkt - 5.0 poniżej 50 pkt - 2.0
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: 1. J.Orear-„Fizyka” WNT 2008; 2. J.Massalski,M. Massalska-„Fizyka dla inżynierów” WNT 2010; 3.E. Mulas, R. Rumianowski-„Rachunek niepewności pomiaru w pracowni fizycznej” Oficyna Wydawnicza PW 2002, 4. W.Bogusz, J. Grabarczyk, F. Krok-„Podstawy fizyki” Oficyna Wydawnicza PW 2010.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W01_03
Ma wiedzę z zakresu fizyki klasycznej oraz podstaw fizyki współczesnej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwia (C-5,C-10). Pisemny egzamin końcowy
Efekt W02_02
Ma podstawową wiedzę z zakresu mechaniki płynów i wymiany ciepła
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwia (C1-C10).
Efekt W08_01
Ma wiedzę z zakresu rachunku niepewności pomiarowych. Potrafi ocenić dokładność pomiaru.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium zaliczeniowe z wykładów (W1-W10).
Efekt W01_02
Ma wiedzę z zakresu probabilistyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu fizyki i prostych zadań inżynierskich.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwia (C1-C10).

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U09_04
Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań inżynierskich.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwia C-5, C-10. Pisemny egzamin końcowy.