Nazwa przedmiotu: Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa
Wykładowca: dr inż. / Lech Wilkanowicz/ adiunkt
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla wydziału
Wydziałowy kod: WN1A_03
Semestr: 1
Punkty ECTS: 0
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Zajęcia informacyjne - 4 h/sem., razem - 4 h/sem.; Razem - 4 h/sem.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 4 0 0 0 4
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: -
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta umiejętności w zakresie zagrożeń, jakie mogą mieć miejsce w nowym środowisku (w obiektach akademickich), związanych z możliwością wystąpienia pożaru oraz wypadkami losowymi. Zajęcia informacyjne instruują studentów jak postępować w przypadku pojawienia się takich zagrożeń.
Treści merytoryczne: ZI1 - Zagrożenia, jakie mogą mieć miejsce w obiektach akademickich, związane z możliwością wystąpienia pożaru oraz wypadkami losowymi (zajęcia informacyjne są prowadzone przy zastosowaniu środków audiowizualnych, takich jak filmy dydaktyczne o ochronie przeciwpożarowej i udzielaniu pierwszej pomocy ofiarom nieszczęśliwych wypadków)
Metody oceny: Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie uczestnictwa w zajęciach informacyjnych.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: -
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U11_02
Potrafi stosować podstawowe zasady BHP, zasady udzielania pierwszej pomocy i zasady postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego, niezbędne do bezpiecznego zachowania, przebywania i poruszania się na terenie Uczelni.
Sposób weryfikacji efektu: Uczestnictwo w zajęciach informacyjnych (ZI1)