Nazwa przedmiotu: Tworzywa sztuczne
Wykładowca: dr/Blandyna Osowiecka/adiunkt
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla specjalności
Wydziałowy kod: CN1A_31_02/01
Semestr: 7
Punkty ECTS: 7
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Laboratoria: liczba godzin wg planu studiów - 50 h, przygotowanie do zajęć - 30 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15h , opracowanie wyników - 30 h, napisanie sprawozdania - 50 h; Razem - 175 h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Laboratoria - 50 h; Razem - 50 h = 2 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Laboratoria: liczba godzin wg planu studiów - 50 h, przygotowanie do zajęć - 30 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15h , opracowanie wyników - 30 h, napisanie sprawozdania - 50 h; Razem - 175 h = 7 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 0 50 0 0 50
Wymagania wstępne: Podstawy chemii i technologii związków wielkocząsteczkowych
Limit liczby studentów: Laboratoria: 8 - 12
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie syntezy, oznaczania właściwości i przetwórstwa tworzyw sztucznych
Treści merytoryczne: L1 - Polimeryzacja metakrylanu metylu lub styrenu metodą suspensyjną. L2 - Polikondensacja – otrzymywanie żywicy fenolowo-formaldehydowej. L3 - Modyfikacja – otrzymywanie poliwinylobutyralu. L4 - Badanie kinetyki polikondensacji(L4). Wyznaczanie średniego ciężaru cząsteczkowego metodą wiskozymetryczną lub grup końcowych. L5 - Wyznaczenie krzywych termomechanicznych dla polimerów bezpostaciowych. L6 - Formowanie próżniowe lub spienianie polistyrenu. L7 - Prasowanie termoplastów. L8 - Właściwości mechaniczne tworzyw sztucznych przy rozciąganiu. L9 - Udarność tworzyw sztucznych.
Metody oceny: kolokwia ustne z przygotowania do zajęć laboratoryjnych, sprawozdania pisemne z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Pr. zbiorowa pod redakcją Słowikowskiej I.: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii i technologii polimerów, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa, 1997. 2. Porejko St., Fejgin J., Zakrzewski L.: Chemia związków wielkocząsteczkowych, WNT, Warszawa, 2002 . 3.Broniewski T., Kapko J., Płaczek W., Thomalla J.: „Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych”, WNT, Warszawa 2000. 4.Zieliński J.: „Wybrane właściwości poliolefin. Ćwiczenia laboratoryjne”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W02_01
Ma podstawową wiedzę do rozumienia działania aparatury pomiarowej do oznaczania właściwości fizykochemicznych, reologicznych, termicznych i mechanicznych tworzyw sztucznych.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium z przygotowania do zajęć laboratoryjnych(L5-L6, L8-L9).
Efekt W03_01
Ma wiedzę z zakresu charakterystyki surowców stosowanych w procesach syntezy polimerów i w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium z przygotowania do zajęć laboratoryjnych i sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych (L1-L3, L7-L8).
Efekt W04_01
Ma szczegółową wiedzę z zakresu przebiegu procesów syntezy polimerów.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium z przygotowania i sprawozdanie z przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych( L1-L3).
Efekt W04_03
Ma szczegółową wiedzę z zakresu metod przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium z przygotowania i sprawozdanie z przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych (L7-L8).

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U08_01
Potrafi przeprowadzać pomiary właściwości fizykochemicznych, reologicznych, termicznych i mechanicznych tworzyw sztucznych.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych (L5-L6, L8-L9).
Efekt U08_02
Potrafi przedstawiać otrzymane wyniki pomiarów w formie liczbowej i graficznej, dokonywać ich interpretacji i wyciągać wnioski.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych (L1-L9).

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K03_01
Potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych( L1-L9).
Efekt K04_01
Ma świadomość odpowiedzialności za wykonywane w grupie zadań eksperymentalnych z zakresu fizykochemii,syntezy i przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych (L1-L9).