Nazwa przedmiotu: Wybrane właściwości tworzyw sztucznych
Wykładowca: dr / Blandyna Osowiecka / adiunkt
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla specjalności
Wydziałowy kod: CN1A_31_02/02
Semestr: 7
Punkty ECTS: 6
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Laboratoria: liczba godzin wg planu studiów - 50, przygotowanie do zajęć - 30, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15, opracowanie wyników - 30, napisanie sprawozdania - 25; Razem - 150
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Laboratoria - 50 h; Razem - 50 h = 2 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Laboratoria: liczba godzin według planu studiów - 50 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15 h, przygotowanie do zajęć - 30 h, opracowanie wyników - 30 h, napisanie sprawozdań - 50 h; Razem - 175 h = 7 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 0 50 0 0 50
Wymagania wstępne: Podstawy chemii i technologii związków wielkocząsteczkowych
Limit liczby studentów: Laboratoria: 8 - 12
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie właściwości i zastosowania tworzyw sztucznych.
Treści merytoryczne: L1 - Polimeryzacja metakrylanu metylu lub styrenu metodą suspensyjną. L2 - Polikondensacja – otrzymywanie żywicy fenolowo-formaldehydowej. L3 - Modyfikacja – otrzymywanie poliwinylobutyralu.L4 - Badanie kinetyki polikondensacji. L5 - Wyznaczanie średniego ciężaru cząsteczkowego metodą wiskozymetryczną lub grup końcowych. L6 - Wyznaczenie krzywych termomechanicznych dla polimerów bezpostaciowych. L7 - Formowanie próżniowe lub spienianie polistyrenu. L8 - Prasowanie termoplastów. Właściwości mechaniczne tworzyw sztucznych przy rozciąganiu. L9 - Udarność tworzyw sztucznych.
Metody oceny: Kolokwia ustne z przygotowania do zajęć laboratoryjnych, sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Pr. zbiorowa pod redakcją Słowikowskiej I.: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii i technologii polimerów, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa 1997; 2. Porejko St., Fejgin J., Zakrzewski L.: Chemia związków wielkocząsteczkowych, WNT, Warszawa, 2002; 3.Broniewski T., Kapko J., Płaczek W., Thomalla J.: „Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych”, WNT, Warszawa 2000; 4.Zieliński J.: „Wybrane właściwości poliolefin. Ćwiczenia laboratoryjne”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W02_01
Ma podstawową wiedzę odnośnie aparatury pomiarowej do oznaczania właściwości tworzyw sztucznych.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium (L5 - L9)

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonać ich interpretacji w odniesieniu do realizowanych zadań eksperymentalnych.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawozdania (L1 - L9).
Efekt U08_01
Potrafi planować i przeprowadzić pomiary podstawowych właściwości tworzyw sztucznych
Sposób weryfikacji efektu: Sprawozdania (L1 - L9).
Efekt U08_02
Potrafi przedstawiać otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonywać ich interpretacji i wyciągać wnioski.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawozdania (L1 - L9).

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K01_01
Rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy o nowe metody badania właściwości i trendy rozwojowe stosowania tworzyw sztucznych
Sposób weryfikacji efektu: Sprawozdania (L1 - L9).
Efekt K04_01
Ma świadomość odpowiedzialności za wykonywane w grupie zadania eksperymentalne dotyczące przetwórstwa i aplikacji tworzyw sztucznych
Sposób weryfikacji efektu: Sprawozdania (L1 - L9).