Nazwa przedmiotu: Technologia wytwarzania elementów z tworzyw sztucznych
Wykładowca: dr inż./Wiesława Ciesińska/adiunkt
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla specjalności
Wydziałowy kod: CN1A_32/02
Semestr: 6
Punkty ECTS: 4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 30, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, przygotowanie do zaliczenia - 40, pisemne opracowanie projektu - 10, razem - 75; Razem - 100
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Projekt - 10 h; Razem - 10 h = 0,4 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Projekt: liczba godzin według planu studiów - 10 h, przygotowanie do zajęć - 30 h, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10 h, przygotowanie do zaliczenia - 40 h, pisemne opracowanie projektu - 10 h, razem - 75 h; Razem - 100 h = 4 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 0 0 10 0 10
Wymagania wstępne: Podstawy chemii i technologii związków wielkocząsteczkowych
Limit liczby studentów: Projekty: 10 -15
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie projektowania linii technologicznych otrzymywania detali z tworzyw sztucznych o założonej wydajności.
Treści merytoryczne: P1 - Zadanie projektowe dotyczące opracowania linii technologicznej otrzymywania elementu z tworzywa sztucznego, obejmujące: opracowanie założeń projektowych, dobór technologii wytwarzania elementu z tworzywa sztucznego w zależności od przetwarzanego materiału polimerowego, kształtu wyrobu, wielkości i wydajności produkcji, dobór urządzeń do poszczególnych etapów produkcji z uwzględnieniem wielkości i wydajności produkcji, opracowanie schematu technologicznego projektowanego procesu, dobór metod kontroli produktu gotowego, wykonanie bilansu materiałowego i energetycznego, zaproponowanie rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko projektowanego procesu, oszacowanie kosztów; P2 - Przygotowanie prezentacji multimedialnej wykonanego projektu.
Metody oceny: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z opracowanego zadania projektowego oraz obrony wykonanego projektu. Zadanie projektowe realizowane jest w grupach. Zaliczenie zadania projektowego odbywa się na podstawie oceny opracowania pisemnego projektu oraz jego obrony w formie prezentacji i odpowiedzi na ewentualne pytania prowadzącego. Stwierdzenie niesamodzielności wykonania projektu skutkuje nie zaliczeniem przedmiotu. Końcowa ocena z przedmiotu wyliczona jest z następującej proporcji: 75% oceny z zadania projektowego + 25% oceny z prezentacji i obrony projektu.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Frącz W., Krywult B.: Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych, Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów , 2005r.; 2. Zawistowski H., Frenkler D.: Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych, WNT, Warszawa 1984r.; 3. Poradnik „Tworzywa Sztuczne”, WNT, Warszawa, 2000r.; 4. Broniewski T., Kapko J., Płoczek W., Thomalla J.: Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa 2000r.; 5. Smorawiński A.: Technologia wtrysku, WNT, Warszawa, 1989r.; 6. Pr. zbiorowa: Podstawy recyklingu tworzyw sztucznych, red. Kozłowski M., Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998r.; 7. Pr. zbiorowa: Przetwórstwo tworzyw sztucznych, red. Wilczyński K., Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa, 2000r.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W03_01
Ma wiedzę w zakresie doboru odpowiedniej technologii otrzymywania elementów z tworzyw sztucznych.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena wykonania zadania projektowego (P1)
Efekt W04_03
Ma szczegółową wiedzę dotyczącą właściwości i przetwórstwa tworzyw sztuczntych.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena wykonania zadania projektowego (P1)
Efekt W08_04
Ma wiedzę w zakresie zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena wykonania zadania projektowego (P1)
Efekt W12_01
Zna typowe technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena wykonania zadania projektowego (P1)

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01_01
Ma umiejętność poszukiwania informacji z różnych źródeł i wykorzystania ich w opracowaniu zadania projektowego.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena wykonania zadania projektowego (P1)
Efekt U03_01
Potrafii przygotować spójne opracowanie wykonanego projektu.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena wykonania zadania projektowego (P1)
Efekt U04_01
Potrafi przygotować krótka prezentację wykonanego projektu.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena prezentacji wykonanych zadań projektowych (P1, P2)
Efekt U07_01
Potrafi wykonać schemat technologiczny wykorzystaniem odpowiedniego programu komputerowego.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena wykonania zadania projektowego (P1)
Efekt U10_01
Potrafi zaprojektować linię technologiczną otrzywywania wyrobu z tworzywa sztucznego z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena wykonania zadania projektowego (P1)
Efekt U14_01
Potrafi sformułować specyfikację wyrobu z tworzywa sztucznego i dokonać identyfikacji technologii jego otrzywywania.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena wykonania zadania projektowego (P1)
Efekt U14_03
Potrafi sformułować założenia do opracowania bilansu materiałowego i energrtycznego procesu otrzymyawnia wyrobów z tworzyw sztucznych.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena wykonania zadania projektowego (P1)
Efekt U16_04
Potrafi zaprojektować proces otrzymywania wyrobu z tworzywa sztucznego z uwzględnieniem wielkości produkcji i czasu realizacji produkcji.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena wykonania zadania projektowego (P1)

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K02_01
Ma świadomość odpowiedzialności projektanta za wpływ technologii otrzywywania wyrobów z tworzyw sztucznych na środowisko.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena wykonania zadania projektowego (P1)
Efekt K02_02
Ma świadomość konieczności przestrzegania praw autorskich przy projektowaniu technologii otzymywania wyrobów.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena wykonania zadań projektowych (P1, P2)
Efekt K03_01
Potrafi współpracować w grupie realizującej współne zadanie projektowe.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena wykonania zadań projektowych (P1, P2)
Efekt K04_01
Ma świadomość odpowiedzialności za współnie realizowane zadanie projektowe.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena wykonania zadań projektowych (P1, P2)