Nazwa przedmiotu: Technologia procesów petrochemicznych
Wykładowca: dr inż./Lech Wilkanowicz/ adiunkt
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Technologia Chemiczna
Grupa: Wspólne dla specjalności
Wydziałowy kod: CN1A_30/01
Semestr: 6
Punkty ECTS: 5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 20, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 20, napisanie sprawozdania - 10, przygotowanie do kolokwium - 10, przygotowanie do egzaminu - 15, razem - 75; Ćwiczenia: liczba godzin według planu studiów - 10, inne (przygotowanie prezentacji) - 40, razem - 50; Razem - 125
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykłady - 20 h, Ćwiczenia - 10 h; Razem - 30 h = 1,2 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
20 10 0 0 0 30
Wymagania wstępne: Chemia organiczna
Limit liczby studentów: Wykłady: min. 15, Ćwiczenia - 20-30
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie przemysłowych procesów petrochemicznych.
Treści merytoryczne: W1 – Wprowadzenie do procesów technologii petrochemicznej. Przedstawienie sposobów wytwarzania podstawowych petrochemikaliów. W2 – Omówienie procesu produkcji olefin. Piroliza i rozdzielanie gazów popirolitycznych. Otrzymywanie etylenu i propylenu. W3 – Otrzymywanie tlenku etylenu. Produkcja glikolu etylenowego. W4 – Otrzymywanie chlorku winylu metodą zbilansowanego chlorowania i oksychlorowania etylenu. W 5 – Reformowanie benzyn w kierunku zwiększenia uzysku węglowodorów aromatycznych. W 6 – Wydzielanie aromatów i ich rozdzielanie. Procesy zwiększające pulę ksylenową ze szczególnym uwzględnieniem p-ksylenu. W 7 – Proces produkcji kwasu tereftalowego. W 8 – Proces produkcji politereftalanu etylenu. W 9 - Otrzymywanie fenolu i acetonu metodą kumenową. W 10 - Omówienie zagrożeń ekologicznych związanych z produkcją petrochemiczną.
Metody oceny: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego dotyczącego treści wykładu.
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: 1.1. Grzywa E., Molenda J.: Technologia podstawowych syntez organicznych,wyd. III poprawione, W-wa, WNT, 2000, T. I s. 458, i II s.414 1.2. Leprince P.: Petroleum Refining, tł. z franc., Paryż: Wydawnictwo Technip, 1995-2001, T 3.: Leprince P.: Conversion Processes, 2001, s. 670, 2004 UOP LLC. 2.1. Encyklopedie chemiczne. 2.2. Poradniki właściwości fizykochemicznych i toksykologicznych Czasopisma: Przemysł chemiczny, Chemik, Przemysł chemiczny w świecie, Paliwa, oleje i smary w eksploatacji, Hydrocarbon processing, Oil & Gas Journal, Chemical Engineering Progress, Chemische Indrustie, Erdöel, Erdgas, Przeglądy patentowe
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W03_01
Posiada wiedzę o surowcach w technologii petrochemicznej. Potrafi dokonać doboru odpowiednich surowców w zależności od kierunku ich przeróbki. Wie jak zagospodarować produkty uboczne, wybierać technologii bezpieczne dla środowiska.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin pisemny (W1-W10)
Efekt W04_01
Posiada wiedzę z zakresu technologii syntezy petrochemicznej.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin pisemny (W1-W15)
Efekt W04_03
Posida wiedzę dotyczącą właściwości i zastosowania wybranych produktów petrochemicznych.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin pisemny (W1-W10)
Efekt W05_01
Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych procesów petrochemicznych.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin pisemny (W1-W10)
Efekt W12_01
Zna typowe technologie petrochemiczne.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin pisemny (W1-W10)

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U10_02
Potrafi oceniać wpływ jakości surowców na przebieg procesu technologicznego.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin pisemny (W1-W10)
Efekt U13_02
Potrafi oceniać efektywność procesów technologicznych za pomocą głównych wskaźników.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin pisemny (W1-W10).