Nazwa przedmiotu: Etyczne i ekologiczne problemy w produkcji przemysłowej
Wykładowca: dr inż. / Iwona Wilińska / adiunkt
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Mechanika i Budowa Maszyn
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: WS2A_03
Semestr: 2
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 30, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15, przygotowanie do egzaminu - 30, razem - 75: Razem - 75
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykłady - 30 h; Razem - 30 h = 1,2 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
2 0 0 0 0 30
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: Wykłady: min. 15
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest wskazanie na problem produkcji przemysłowej w kontekście polityki ekologicznej kraju i UE, a także zapoznanie z problematyką ekologiczną i etyczną w produkcji przemysłowej dla realizacji idei ekorozwoju.
Treści merytoryczne: W1 - Zasada zrównoważonego rozwoju; W2 - Zasady i cele polityki ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem wskaźnika społeczno-ekonomicznego; W3 - Pojęcie bezpieczeństwa ekologicznego; W4 - Ekologizacja polityk sektorowych w przemyśle: stosowanie dobrych praktyk gospodarowania dla kojarzenia efektów gospodarczych z efektami ekologicznymi, BAT; W5 - Racjonalizacja użytkowania wody, zasobów naturalnych, zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji, zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; W6 - Gospodarowanie odpadami w krótko-, średnio- i długookresowym horyzoncie czasowym; W7 - Narzędzia i instrumenty polityki ekologicznej dostosowane do wymogów UE; W8 - Mierniki skuteczności polityki ekologicznej; W9 - Normy techniczne i przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ekologicznego; W10 - Etyczne aspekty ochrony środowiska w produkcji przemysłowej.
Metody oceny: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, obejmującego całość materiału.
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: 1. Kurowski I., Landyn D., Przekwas M.: Energetyka a ochrona środowiska, WNT, Warszawa 1993; 2. Siemiński M.: Fizyka zagrożeń środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994; 3. Wiatr I.: Inżynieria ekologiczna, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Warszawa - Lublin 1995; 4. Dobrzyński G., Dobrzyńska B., Kiełczewski D.: Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1997; 5. Wiąckowski S., Wiąckowska J.: Globalne zagrożenia środowiska, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, WSP, Kielce 1999; 6. Czasopisma: Aura, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, Ekoproblemy, Gospodarka Wodna, Ekoprofit.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: Program studiów opracowany na podstawie programu nauczania zmodyfikowanego w ramach Zadania 38 Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W01_02
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony środowiska przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin (W1 - W10).
Efekt W03_05
Ma wiedzę w zakresie ochrony środowiska, oceny źródeł i monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych, podejmowania działań zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska, stosowania przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin (W1 - W10).
Efekt W08_01
Ma niezbędną wiedzę do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin (W1 - W10).

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K07_01
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały z uzasadnieniem różnych punktów widzenia.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin (W1 - W10).