Nazwa przedmiotu: Angielska terminologia techniczna w inżynierii mechanicznej
Wykładowca: prof. dr hab. inż. / Krzysztof Urbaniec / profesor zwyczajny
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Mechanika i Budowa Maszyn
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: MS2A_17
Semestr: 2
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Ćwiczenia: liczba godzin według planu studiów - 15, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, opracowanie referatu 20, przygotowanie do zaliczenia - 5, razem - 50
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Ćwiczenia - 15 h = 0,6 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 2
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 1 0 0 0 15
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: Ćwiczenia: 20 - 30
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów umiejętności w zakresie stosowania angielskiej terminologii technicznej w inżynierii mechanicznej, zarówno w dokumentach jak i ustnym przekazie w języku angielskim.
Treści merytoryczne: C1 - Overview of machine parts, subassemblies and assemblies, and general-purpose mechanical equipment. C2 - Design of mechanical elements and systems. C3 - Operation and maintenance of mechanical systems. C4 - Machine building technologies. C5 - Automation of mechanical systems.
Metody oceny: Obecność na zajęciach obowiązkowa. Zasady zaliczania: 1) Opracowanie i przedstawienie podczas zajęć, w języku angielskim, referatu na temat uzgodniony z prowadzącym; 2) Przeprowadzane przed sesją egzaminacyjną pisemne kolokwium obejmujące: A. tłumaczenie podanych słów (wybranych z prezentowanych referatów) z j. polskiego na j. angielski; B. tłumaczenie podanych zdań (wybranych z prezentowanych referatów) z j. angielskiego na j. polski. Wyniki oceny referatu (kolokwium) są podawane do wiadomości studentów w dniu prezentacji referatu (przeprowadzenia kolokwium). Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen referatu i kolokwium.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Brzosko Ł., Weber M.: English in modern technology. Politechnika Białostocka, Białystok 2011 ; 2. http://www.ling.pl/ - słownik on-line; 3. http://www.ang.pl/gramatyka.html - gramatyka j. angielskiego; 4. Gójska G.: Technical English. Grammar. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2004.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: Program studiów opracowany na podstawie programu nauczania zmodyfikowanego w ramach Zadania 38 Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U06_01
Posługuje się językiem angielskim na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w zakresie zagadnień inżynierii mechanicznej, a w szczególności czyta ze zrozumieniem dokumenty i inne opracowania o charakterze technicznym.
Sposób weryfikacji efektu: Referat + kolokwium.