Nazwa przedmiotu: Aparatura przemysłowa
Wykładowca: prof. dr hab. inż. / Krzysztof Urbaniec / profesor zwyczajny
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Mechanika i Budowa Maszyn
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: MS2A_10
Semestr: 2
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 15, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5, przygotowanie do zaliczenia - 10, razem - 30; Projekty: liczba godzin według planu studiów - 15, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5, sporządzenie dokumentacji - 10, razem - 30; Razem - 60
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykłady - 15 h; Projekty - 15 h; Razem - 30 h = 1,2 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 2
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
1 0 0 1 0 30
Wymagania wstępne: Przepływy płynów i mieszanin wielofazowych; Mechanika materiałów sypkich.
Limit liczby studentów: Wykład min. 15, Projekty: 10 - 15
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy w zakresie wyboru formy konstrukcyjnej urządzenia, identyfikacji aparatu i jego przydatności do określonego procesu technologicznego, uzyskania świadomości zagrożeń powodowanych eksploatacją maszyn i aparatów oraz jej wpływu na środowisko.
Treści merytoryczne: W1 - Podział maszyn i aparatów według różnych kryteriów. W2 - Tworzywa stosowane przy budowie maszyn i aparatów. W3 - Zagrożenia związane z pracą maszyn i aparatów, przepisy i normy krajowe i europejskie, pojecie ryzyka. W4 - Przegląd konstrukcji aparatów: zbiorniki magazynowe, przeponowe i bezprzeponowe wymienniki ciepła, wyparki, krystalizatory, absorbery, adsorbery, reaktory, kolumny destylacyjne i rektyfikacyjne, suszarki, ekstraktory. W5 - Przegląd wybranych elementów wyposażenia aparatów: mieszadła, armatura. P1 - Obliczenia naprężeń i grubości ścianki powłok obrotowych i elementów płaskich aparatów poddanych ciśnieniu wewnętrznemu i zewnętrznemu przy uwzględnieniu innych obciążeń. P2 - Uszczelnienia spoczynkowe aparatów i ruchowe maszyn, połączenia kołnierzowo-śrubowe. P3 - Zasady doboru wybranych konstrukcji maszyn i aparatów do procesów technologicznych.
Metody oceny: Obecność na wykładach zalecana, na zajęciach projektowych obowiązkowa. Zaliczenie w oparciu o wynik pisemnego kolokwium, albo ocenę referatu na podstawie opracowania projektowego. Wybór trybu zaliczenia i ew. tematu opracowania projektowego i referatu należy uzgodnić z wykładowcą. Podczas kolokwium niedozwolone jest korzystanie z materiałów pomocniczych. Referat należy przedstawić ustnie podczas zajęć projektowych i przekazać w formie elektronicznej prowadzącemu. Wyniki oceny kolokwium (referatu) są podawane do wiadomości studentów w dniu przeprowadzenia kolokwium (prezentacji referatu).
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Nizielski M., Urbaniec K.: Aparatura przemysłowa. OW PW, Warszawa 2010. 2. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa. OW PW, Warszawa 2004. 3. Lewicki P.: Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. WNT, Warszawa, 2006.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: Program studiów opracowany na podstawie programu nauczania zmodyfikowanego w ramach Zadania 38 Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W03_05
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych budowy i funkcjonowania oraz konstrukcji aparatury przemysłowej.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium.

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U15_01
Potrafi dokonać krytycznej analizy konstrukcji i sposobu funkcjonowania istniejących aparatów przemysłowych oraz dokonać ich oceny ze względu na kryteria techniczne, ekonomiczne i użytkowe.
Sposób weryfikacji efektu: Zadanie projektowe.
Efekt U17_01
Potrafi sformułować specyfikację projektową aparatu przemysłowego, uwzględniając aspekty techniczne i pozatechniczne (prawne, organizacyjne, ekonomiczne), jak również wykorzystując zalecenia normalizacyjne i standaryzacyjne.
Sposób weryfikacji efektu: Zadanie projektowe.
Efekt U19_01
Potrafi zaprojektować wybrany elementy aparatury przemysłowej oraz zna zasady doboru wybranych konstrukcji maszyn i aparatów do procesów technologicznych.
Sposób weryfikacji efektu: Zadanie projektowe