Nazwa przedmiotu: Inżynieria źródeł energii
Wykładowca: prof. dr hab. inż. / Leszek Powierża / adiunkt
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Mechanika i Budowa Maszyn
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: MS2A_15
Semestr: 1
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 30, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, przygotowanie pracy semestralnej i jej prezentacji - 20, Razem - 60
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykłady - 30 h; Razem - 30 h = 1,2 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
2 0 0 0 0 30
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: Wykład: min. 15
Cele przedmiotu: Celem nauczania w przedmiocie jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej z istniejącym stanem, możliwościami i koniecznością wykorzystywania dostępnych zasobów energetycznych do pozyskiwania energii uzupełniającej potrzeby odbiorców lokalnych, proponowanymi rozwiązaniami w tym zakresie oraz podstawami projektowania systemów energetycznych. Celem nauczania jest też wykształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie kreatywnych działań w konstytuowaniu shybrydyzowanych systemów energetycznych zaspokajających potrzeby lokalnych odbiorców i propagowania idei proekologicznej energetyki.
Treści merytoryczne: W1 - Podstawowe pojęcia. Podstawy gospodarki energią. W2 - Charakterystyka zasobów energetycznych (materialnych i energetycznych ). W3 - Wodne i wiatrowe generatory energii. W4 - Generatory słoneczne i fotowoltaiczne. W5 - Generatory geotermalne. W6- Biomasa jako nośnik energetyczny. W7 - Produkty odpadowe jako nośnik energetyczny. W8 - Energia z wodoru. Akumulatory energii. W9 - Hybrydyzacja systemów energetycznych. W10 - Oszczędzanie i racjonalizacja gospodarowania energią.
Metody oceny: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny za wykonanie i prezentacje pracy semestralnej obejmującej swym zakresem zagadnienia omawiane na wykładzie oraz wiedzę nabytą samodzielnie przez studenta ze wskazanej przez prowadzącego literatury i innych źródeł. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie przedmiotu, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Lewandowski W.: Proekologiczne źródła energii odnawialnej, WNT, Warszawa 2002; 2. Górzyński J., Urbaniec K.: Wytwarzanie i użytkowanie energii, Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2000; 3. Wiśniewski G.: Kolektory słoneczne. Poradnik wykorzystania energii słonecznej. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1992; 4. Bogdanienko J.: Odnawialne źródła energii, PWN, Warszawa 1989; 5. Chochowski A. (red.): Techniczne i ekologiczne aspekty energetyki odnawialnej, Wyd. SGGW, Warszawa 2001; 6. Grzybek A., Gradziuk P.: Słoma energetyczne paliwo, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2001; 7. Kolektory słoneczne, problemy budowy i eksploatacji, Materiały seminarium, IBMER, Warszawa 1992.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: Program studiów opracowany na podstawie programu nauczania zmodyfikowanego w ramach Zadania 38 Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W02_01
Potrafi scharakteryzować pod względem konstrukcji, zasad funkcjonowania oraz możliwości zastosowań niekonwencjonalne źródła energii, w tym również hybrydowe systemy energetyczne.
Sposób weryfikacji efektu: Praca semestralna (W1 - W10).
Efekt W03_05
Potrafi podać i omówić podstawy fizyczne i fizykochemiczne funkcjonowania niekonwencjonalnych źródeł energii (generatory słoneczne i fotowoltaiczne, energia z wodoru, akumulatory energii)..
Sposób weryfikacji efektu: Praca semestralna (W1 - W10).

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U05_02
Potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę w celu realizacji pracy semestralnej
Sposób weryfikacji efektu: Praca semestralna (W1 - W10).
Efekt U14_01
Potrafi dokonać porównania pod względem eksploatacyjnym i ekonomicznym efektywności wykorzystania różnych źródeł zasilania systemów mechanicznych.
Sposób weryfikacji efektu: Praca semestralna (W1 - W10).

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K07_01
Rozumie potrzebę propagowania idei wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii.
Sposób weryfikacji efektu: Praca semestralna (W1 - W10).