Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość technologiczna
Wykładowca: dr hab. inż. / Renata Walczak / profesor nadzwyczajny
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu:
Program: Mechanika i Budowa Maszyn
Grupa: Obieralne
Wydziałowy kod: MS2A_18/01
Semestr: 1
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 30, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10, przygotowanie do kolokwium - 10, przygotowanie biznesplanu - 10; Razem - 60
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykłady - 30 h = 1,2 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
2 0 0 0 0 30
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: Wykład: min. 15
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej opartej na specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk ścisłych oraz zapoznanie się z narzędziem służącym wykonaniu profesjonalnego biznesplanu.
Treści merytoryczne: W1 - Dlaczego własny biznes technologiczny? Problematyka firm odpryskowych w szerszym kontekście zjawiska przedsiębiorczości akademickiej i transferu technologii z przemysłu do praktyki; miejsce innowacyjności technologicznej na tle innych przejawów innowacyjności i szerzej ambitnej przedsiębiorczości. W2 - Od wynalazku do techbiznesu. Wynalazek, innowacja, wdrożenie, biznes. W3 - Przedsiębiorca technologiczny. Dyskusja o indywidualnych cechach liderów nowych przedsięwzięć technologicznych oraz o formowaniu się i funkcjonowaniu zespołów założycielskich; zjawisko przedsiębiorczości zespołowej; opcjonalnie: przeprowadzenie wywiadu z przedsiębiorcą (indywidualnie lub grupowo) i/lub wizyta przedsiębiorcy na zajęciach. W4 - Rynek technologiczny. Specyfika rynku technologicznego i praktyczne kwestie dotyczące zaistnienia na rynku; problematyka badań rynku i podstawowych narzędzi do tego służących, ze wskazaniem na szczególne cechy rynku technologicznego. W5 - Wybór formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia. Analiza porównawcza dostępnych form prawnych. Implikacje podatkowe. W przypadku start-up’ów technologicznych szczególna uwagę trzeba poświęcić spółkom kapitałowym: spółce z o.o. i spółce akcyjnej; zjawisko podwójnego opodatkowania zysków; rozróżnienie między zyskami bieżącymi a realizacją zysków w formie sprzedaży udziałów. W6 - Ochrona własności przemysłowej. W7 - Finansowanie biznesów technologicznych. Środki własne. Kredyt bankowy. Fundusze pożyczkowe. Fundusze poręczeń kredytowych. Środki na rozwój z funduszy strukturalnych UE. Venture capital. Aniołowie biznesu. ""Składanie finansowania"" nowego biznesu. W8 - Zajęcia warsztatowe: Praca studentów w grupach 1-3-osobowych: Praca z narzędziem (tzw. Ewaluatorem w wersji rozszerzonej); Stworzenie Biznes Planu dla najlepiej rokujących koncepcji w każdej z grup. Prezentacja wyników prac każdej z grup.
Metody oceny: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium kończącego zajęcia oraz przygotowanie w grupie 1-3 osobowej biznesplanu przedsięwzięcia technologicznego. Praca jest prezentowana i oceniana podczas zajęć. Podstawą do oceny jest przygotowanie biznesplanu zgodnie z planem podanym podczas zajęć, wykorzystanie udostępnionych do zajęć narzędzi informatycznych, przygotowanie prezentacji oraz wygłoszenie prezentacji.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Cieślik J.: Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, wyd. 2. uzup., Warszawa 2010. 2. Griffin R.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 (publikacja dostępna w bazie elektronicznej IBUK, dostęp ze strony biblioteki Politechniki Warszawskiej, www.bg.pw.edu.pl).
Witryna WWW przedmiotu: www.seipa.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu: Program studiów opracowany na podstawie programu nauczania zmodyfikowanego w ramach Zadania 38 Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej. Program przedmiotu oraz narzędzia wykorzystywane na zajęciach zostały przygotowane w ramach projektu: "Wdrożenie pilotażowych programów edukacyjnych w zakresie Innowacyjnej Przedsiębiorczości w Politechnice Warszawskiej" finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Program i materiały wykorzystywane dzięki uprzejmości Kierownictwa Projektu.

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W09_01
Ma podstawową wiedzę w zakresie planowania i organizacji własnej działalności biznesowej ukierunkowanej na wykorzystania wiedzy zdobywanej na studiach technicznych.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawdzenie wiadomości podczas kolokwium.

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01_01
Potrafi pozyskiwać informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej i badania otoczenia firmy z literatury i specjalistycznych baz danych (polsko- i angielskojęzyczne publikacje dostępne w elektronicznych bazach danych Politechniki Warszawskiej) oraz z innych źródeł. Potrafi interpretować informacje oraz wyciągać wnioski na temat prowadzenia biznesu.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawdzenie wiadomości podczas kolokwium.
Efekt U14_02
Potrafi dokonać analizy opłacalności nowej działalności gospodarczej wykorzystującej przewagę technologiczną, wykorzystać udostępniane na zajęciach narzędzia oraz przygotować biznesplan.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawdzenie wiadomości podczas kolokwium.

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K06_01
Ma świadomość, że wykorzystanie innowacji może poprawić status przedsiębiortwa, że należy wykorzystywać innowacje w strategii przedsiębiorstwa dbając jednocześnie o ochronę swojej własności intelektualnej.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawdzenie wiadomości podczas kolokwium.
Efekt K07_01
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej. Potrafi opracować biznesplan i go zaprezentować w sposób spójny i zrozumiały.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawdzenie wiadomości podczas kolokwium. Przedstawienie przygotowanej w grupach prezentacji dotyczącej biznesplanu.