Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Wykładowca: brak
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Mechatronika
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: brak
Semestr: 3
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis):
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 141
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 145
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 158
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 0 0 30 0 30
Wymagania wstępne: Wybór tematu pracy dyplomowej.
Limit liczby studentów:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 187
Cele przedmiotu: Przygotowanie studentów do egzaminu dyplomowego i ocena formująca postępów pracy magisterskiej
Treści merytoryczne: Przygotowanie prezentacji i pogłębianie umiejętności dyskusji i obrony
Metody oceny: Ocena prezentacji dyskusji i stopnia zaawansowania pracy
Egzamin:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 204
Spis zalecanych lektur: Wskazana przez opiekuna specjalności
Witryna WWW przedmiotu:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 212
Uwagi dotyczące przedmiotu:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 216

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt SD2_W01
Zna zasady opracowywania pracy dyplomowej magisterskiej
Sposób weryfikacji efektu: Ocena z referatu seminaryjnego
Efekt SD2_W02
Zna aktualny stan techniki i tendencje rozwojowe dotyczące wybranego tematu dyplomu
Sposób weryfikacji efektu: ocena z referatu seminaryjnego

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt SD2_U01
Umie opracować i przedstawić prezentacje ustne poparte materiałem ilustracyjnym na tematy związane z realizowaną pracą dyplomową
Sposób weryfikacji efektu: ocena z referatu seminaryjnego
Efekt SD2_U02
Potrafi wykorzystać obcojęzyczne źródła informacji (w tym publikacje naukowe)
Sposób weryfikacji efektu: ocena z referatu seminaryjnego

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt SD2_K01
Zna związek zagadnień opracowywanych w ramach pracy dyplomowej z ochroną środowiska naturalnego, warunkami pracy i rynkiem pracy
Sposób weryfikacji efektu: ocena z refereatu seminaryjnego i udziału w dyskusjach
Efekt SD2_K02
Zna możliwości dalszego kształcenia po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera na Wydziale Mechatroniki PW
Sposób weryfikacji efektu: ocena udziału w dyskusjach