Nazwa przedmiotu: Modelowanie i symulacja obiektów dynamicznych
Wykładowca: prof. dr hab. Krzysztof Janiszowski
Typ przedmiotu: Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Mechatronika
Grupa: Wariantowe
Wydziałowy kod: MISO
Semestr: 1
Punkty ECTS: 4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 1) Liczba godzin bezpośrednich 49, w tym: a) wykład - 30 b) laboratorium - 6 c) projektowanie - 9 d) konsultacje - 2 e) zaliczenie - 2 2) Praca własna studenta 73, w tym: a) zapoznanie się z literaturą - 20 b) wykonanie projektu - 40 c) przygotowanie się do zaliczenia - 11 suma: 120 (4 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1) Liczba godzin bezpośrednich 49, w tym: a) wykład 30 b) laboratorium - 6 c) projektowanie - 9 d) konsultacje - 2 e) zaliczanie - 2 suma 49 (2 ECTS)
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym O charakterze praktycznym: a) laboratorium 6 b) projektowanie 9 b) wykonanie projektu - 40 suma: 55 (2 ECTS)
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
30 0 6 9 0 45
Wymagania wstępne: Znajomość: równań różniczkowych zwyczajnych, reprezentacji Laplace’a, transmitancji układów liniowych, odpowiedzi dynamicznych podstawowych układów liniowych, znajomość podstaw mechaniki i dynamiki układów, znajomość podstaw mechaniki płynów
Limit liczby studentów: 30
Cele przedmiotu: Znajomość: zasad tworzenia modeli układów dostępnych pomiarowo, tworzenia modeli bilansowych, samodzielne wyznaczanie modeli procesów, umiejętność weryfikacji modelu, kalibracja, tworzenie struktur dla symulacji odpowiedzi systemu z modelem procesu, modelowanie pracy prostych zespołów mechatronicznych, analiza odpowiedzi oraz zmienności w czasie oraz umiejętność konfrontacji wyników modelowania z intuicją techniczną, umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technik i języków programowania, tworzenia własnych pluginów współdziających z pakietami oprogramowania, poznanie technik FAST PROTOTYPING współpraca w zespole uruchamiającym wspólnie duży projekt, badanie reakcji układów dynamicznych
Treści merytoryczne: Wprowadzenie do modelowania: wskaźniki oceny stosowane podczas modelowania, modele dla: badania zachowań dynamicznych, optymalizacji pracy układu lub zespołu, diagnostyki lub soft-pomiaru, pakiety dla celów modelowania Simulink, Modellica, SimulationX, PExSim, modele różniczkowe, zmiennych stanu, punkt pracy układu, charakterystyki statyczne modelu, transmitancje operatorowe, modele wielowymiarowe, modele z czasem dyskretnym, wzajemne współzależności, opis rozmyty TSK dynamiki procesu jako alternatywa opisu nieliniowego, przykłady, Wykorzystanie zależności o przekazywaniu masy, energii, przemianach fizykochemicznych etc. do budowy modelu bilansowego. Przykłady: budowa modelu prostego reaktora chemicznego, serwo-napędu pneumatycznego i walczaka parowego. Punkt pracy modelu, charakterystyka statyczna, linearyzacja modelu, analiza dynamiki w punkcie pracy
Metody oceny: Zaliczenie projektu i zaliczenia
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: Modelowanie, symulacja i identyfikacja obiektów dynamicznych, Materiały do wykładu, 310 str. K. Janiszowski
Witryna WWW przedmiotu: brak
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt MISOM_1
Posiada informacje o zasadach opisu analitycznego zjawisk zachodzących w układach elektrycznych, magnetycznych, płynowych i termodynamicznych
Sposób weryfikacji efektu: Zdaje egzamin, przygotowuje oraz broni wyniki wykonanego projektu
Efekt MISOM_2
Posiada wiedzę i zrozumienie stosowania mechnizmów analogii w modelowaniu dynamiki procesów
Sposób weryfikacji efektu: Obrona wyników opracowanego projektu zwłaszcza przy wykorzystaniu gotowych bloków dynamicznych
Efekt MISOM_3
Zna zasady rozwiązywania i modelowania zmienności procesów opisanych analitycznie w formie równań różniczkowych, różnicowych oraz struktur rozmytych
Sposób weryfikacji efektu: Wykorzystanie efektywne ww mechanizmów przy badaniu współdziałania zespołów konstrukcji mechanicznych

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt MISOMU_1
Posiada umiejętność przeanalizowania zmian i reakcji złożonych układów dynamicznych, utworzenia wspólnego opisu oraz przebadania reakcji złożonych systemów w warunkach różnorodnych sytuacji eksploatacyjnych i granicznych warunkach pracy
Sposób weryfikacji efektu: Dyskusja i obrona przedstawionego projektu

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt MISOMS_1
Potrafi współdziałać w grupie osób badających zbliżone zagadnienia
Sposób weryfikacji efektu: Wykorzystywanie wspólne optymalnych czasowo podejść do badanego zaganienia