Nazwa przedmiotu: Przedmiot obieralny 2
Wykładowca: brak
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Mechatronika
Grupa: Obieralne
Wydziałowy kod: brak
Semestr: 1
Punkty ECTS: 1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis):
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 141
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 145
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 158
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 0 0 0 0 30
Wymagania wstępne: brak
Limit liczby studentów:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 187
Cele przedmiotu: brak
Treści merytoryczne: brak
Metody oceny: brak
Egzamin:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 204
Spis zalecanych lektur: brak
Witryna WWW przedmiotu:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 212
Uwagi dotyczące przedmiotu:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 216

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt OWM2_W01
Zna szczegółowo wybraną aplikację softwerową stosowaną w obszarze automatyki i robotyki oraz mechatroniki
Sposób weryfikacji efektu: ocena z projektu

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt OWM2_U01
Potrafi zastosować współczesne narzędzie informatyczne do rozwiązywania zadania szczegółowego z obszaru mechatroniki
Sposób weryfikacji efektu: ocena z projektu