Nazwa przedmiotu: Sensory w technikach multimedialnych
Wykładowca: dr inż. Ryszard Jabłoński, prof. nzw. PW
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Mechatronika
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: brak
Semestr: 2
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 1) Liczba godzin bezpośrednich 34, w tym: a) wykład - 15 b) projekt - 15 c) konsultacje - 2 d) egzamin - 2 2) Praca własna studenta 45, w tym: a) przygotowanie do zaliczenia - 20 b) praca własna nad projektem - 25 suma: 79 (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1) Liczba godzin bezpośrednich 34, w tym: a) wykład - 15 b) projekt - 15 c) konsultacje - 2 d) egzamin - 2 suma 34 (1,5 ECTS)
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym O charakterze praktycznym: a) projekt - 15 b) praca własna nad projektem - 20 suma 35 (1,5 ECTS)
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
15 0 0 15 0 30
Wymagania wstępne: Kurs inżynierski fizyki, Podstawy metrologii, Urządzenia multimedialne
Limit liczby studentów: 30
Cele przedmiotu: Znajomość sensorów i przetworników pomiarowych wykorzystywanych w multimediach
Treści merytoryczne: Pomiary w technikach multimedialnych (urządzenia przenośne, wyposażenie studiów, pokazy) – specyficzne wymagania. Mierzone wielkości fizyczne. Rodzaje stosowanych sensorów i przetworników. Zjawiska fizyczne i metody wykorzystywane w sensoryce multimedialnej. Wejście/wyjście, wielkości wpływowe i zakłócające. Parametryzacja. Obróbka sygnału. Funkcja transformacji. Szumy. Niepewność pomiaru. Sensory i przetworniki kamery (matryca CCD, pomiar odległości, systemy autofocus, położenie przysłony, balans bieli,...) - parametry metrologiczne, analiza błędów. Impulsowe i kodowe przetworniki długości i kąta – charakterystyki metrologiczne.. Czujniki zbliżeniowe. Czujniki dotykowe. Czujniki reagujące na charakter ruru. Kurtyny świetlne. Czujniki światłowodowe, światłowodowe systemy komunikacji pomiędzy sprzętem służącym do aktorskiej animacji komputerowej a środowiskiem komputerowym realizującym graficzny zapis animacji. Metody pomiaru położenia i ruchu obiektu w przestrzeni – znaczniki optyczne, sensory położenia, metody ultradźwiękowe, telemetria. Systemy sensoryczne wykorzystywane w animacji komputerowej. Kombinezony, rękawice i hełmy uzbrojone w przetworniki obrazu i systemy lokacyjne, przeznaczone do tworzenia i obserwacji trójwymiarowej przestrzeni wirtualnej. Pojemnościowe, indukcyjne, piezoelektryczne, tensometryczne, półpprzewodnikowe przetworniki temperatury, siły, ciśnienia, wilgotności, dymu. Przegląd dostępnych materiałów dotyczacych wybranego tematu. Przedstawienie obecnego stanu wiedzy i tendencji rozwojowych. Przedstawienie alternatywnych rozwiązań. Omówienie zjawisk fizycznych, na których apartasą zasady działania przetworników. Wybór optymalnego rozwiązania – uzasadnienie. Określenie podstawowej funkcji przetworzenia. Przedstawienie koncepcji w formie schematu funkcjonalnego, schematu blokowego oraz modelu matematycznego Analiza wielkości wpływowych i zakłócajacych. Analiza niepewności pomiaru zaprojektowanego przetwornika. Oszacowanie niepewności pomiaru po ewentualnych madyfikacjach urzadzenia. Oszacowanie teoretycznej granicy dokładności przetwornika. Opracowanie prezentacji multimedialnej
Metody oceny: egzamin i projekt
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: Z. Biernacki, A. Rogalski. Detekcja sygnałów optycznych. WNT, Warszawa 2001 P. Lesiak, D. Świsulski, Komputerowa technika pomiarowa w prykładach, Agencja Wyd. PAK, Warszawa 2002 S. Salomon. Sensors hndbook, McGraw-Hill, NY, 1998 Wyrażenie niepewności pomiaru, Główny Urząd Miar, Warszawa, 2000 J. W. Gardner. Microsensors. Principles and applications. Wiley, Chichester, 1999 W. Nawrocki, Komputerowe systemy pomiarowe, WKŁ, Warszawa, 2002 J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, 2006
Witryna WWW przedmiotu: brak
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt STM_W01
Zna zasady działania i parametry techniczne sensorów stosowanych w technikach multimedialnych
Sposób weryfikacji efektu: egzamin

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt STM_U01
Posiada umiejętności do podjęcia pracy serwisanta sprzętu multimedialnego
Sposób weryfikacji efektu: projektowanie
Efekt STM_U02
Potrafi dobrać sprzęt do potrzeb realizacji projektu multimedialnego
Sposób weryfikacji efektu: egzamin projektowanie

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt STM_K01
Potrafi pełnić rolę ekspercką w zakresie sprzętu multimedialnego, także w środowiskach pozatechnicznych
Sposób weryfikacji efektu: egzamin projektowanie