Nazwa przedmiotu: Techniki laserowe w scenografii widowisk
Wykładowca: dr inż. Ryszard Jabłoński, prof. nzw. PW
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Mechatronika
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: brak
Semestr: 2
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 1) Liczba godzin bezpośrednich 34, w tym: a) wykład - 15 b) laboratorium - 15 c) konsultacje - 2 d) zaliczenie - 2 2) Praca własna studenta 30, w tym: a) przygotowanie do zaliczenia - 10 b) przegląd rozwiązań technicznych i poszukiwania własne- 15 c) przygotowanie do laboratoriów - 5 Razem: 64 (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1) Liczba godzin bezpośrednich 34, w tym: a) wykład - 15 b) laboratorium - 15 c) konsultacje - 2 d) zaliczenie - 2 suma: 34 (1,5 ECTS)
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym O charakterze praktycznym: a) laboratorium - 15 b) przegląd rozwiązań technicznych i poszukiwania własne- 15 c) przygotowanie do laboratoriów - 5 suma: 35 (1,5 ECTS)
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
15 0 15 0 0 30
Wymagania wstępne: Optyka fizyczna, optyka instrumentalna, podstawy metrologii, kompozycja obrazu filmowego, technika oświetleniowa.
Limit liczby studentów: 30
Cele przedmiotu: Zaznajomienie się z możliwościami, projektowaniem i obsługą sprzętu oświetleniowego, szczególnie laserowego, stosowanego w scenografii widowisk
Treści merytoryczne: Istota scenografii, światło w scenografii, rola oświetlenia, rodzaje stosowanych oświetleń. Media wykorzystywane w scenografii in-door i out-door. Zjawiska fizyczne wykorzystywane w scenografii. Rodzaje laserów stosowanych w scenografii. Parametry wiązki laserowej istotne w zastosowaniach scenograficznych. Porównanie światła laserowego z innymi źródłami, porównanie efektów. Skanowanie wiązką laserową. Podstawowe zespoły skanera laserowego. Rodzaje skanerów. Podstawowe parametry skanera. Deflektory elektromechaniczne, elektro-optyczne, elektro-akustyczne, MEMS. Analiza właściwości deflektorów. Modulatory. Charakterystyki pracy skanera. Zastosowanie skanerów. Sterowanie pracą skanera. Efekty świetlne. Propagacja światła laserowego w różnych ośrodkach. Zjawiska na granicy ośrodków. Rodzaje ekranów. Ekrany wodne. Wykorzystanie dymów scenicznych. Wykorzystanie zjawisk fluorescencji i luminescencji w scenografii. Zasady tworzenia efektów dyfrakcyjnych. Wykorzystanie krople deszczu i mgły wodnej w efektach scenograficznych. Tworzenie tła. Tworzenie pokazów. Skanowanie widowni. Uzyskiwane efekty świetlne. Komputerowe sterowanie pracą lasera, współpraca z innymi mediami. Sprzęt pomocniczy. Zasady wprowadzenia wiązki laserowej do światłowodu. Światłowody o dużych gabarytach oraz światłowody o różnych ośrodkach. Efekty świetlne z wykorzystaniem światłowodów. Światłowody wodne. Przestrzenna projekcja 3D. Obrazy pseudo-trójwymiarowe. Technika tworzenia obrazów holograficznych. Sprzęt stosowany w scenografii. Bezpieczeństwo pokazów laserowych. Zapewnienie ciągłości pracy. Normy i przepisy. Wprowadzenie. Zapoznanie się z regulaminem laboratorium i zasadami bezpieczeństwa. Demonstracja sprzętu. Pomiar średnicy, kąta rozbieżności i mocy wiązki laseowej. Wyznaczenie niepewności tych pomiarów. Zapoznanie się z działaniem skanera laserowego. Uruchomienie jego podstawowych funkcji. Pomiar rozdzielczości oraz czestotliwości skanowania.. Wyznaczenie dokładności odwzorowania prostego ksztaltu geometrycznego za pomocą skanera laerowego.
Metody oceny: zaliczenie, laboraotrium
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: Encyclopedia of optical engineering. M. Dekker Inc., NY, 2003 Handbook of optical and laser scanning. G. F. Marshall M. Dekker Inc., NY, Basel, 2004 R. Jóźwicki, Optyka laserów, WNT, Warszawa 1991 S. Tumanski, Technika pomiarowa, WNT, Warszawa, 2007 Bezpieczeństwo urządzeń lasrowych, PN-EN 60825-1
Witryna WWW przedmiotu: brak
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt TLS_W01
Zna metody formowania wiązki laserowej
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium
Efekt TLS_W02
Zna techniki skanowania i budowę skanerów laserowych
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt TLS_U01
Potrafi posługiwać się skanerem laserowymi przy projektowaniu i realizacji pokazów laserowych
Sposób weryfikacji efektu: laboratorium
Efekt TLS_U02
Umie zaprojektować światłowody i przeprowadzić pokaz z ich pomocą
Sposób weryfikacji efektu: laboratorium

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt TLS_K01
Potrafi zachować warunki bezpieczeństwa podczas pokazów laserowych
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium, laboratorium