Nazwa przedmiotu: Współczesne metody prezentacji i promocji techniki
Wykładowca: mgr Wiktor Niedzicki
Typ przedmiotu: Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom przedmiotu:
Program: Mechatronika
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: brak
Semestr: 3
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 1) Liczba godzin bezpośrednich 35, w tym: a) wykład - 15 b) laboratorium - 15 c) konsultacje - 5 2) Praca własna studenta 40, w tym: a) przygotowanie dwóch prezentacji niezbędnych do zaliczenia przedmiotu - 20 b) samodzielne studia źródeł w podjętych zakresach tematycznych -20 suma 75 (3 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1) Liczba godzin bezpośrednich 35, w tym: a) wykład - 15 b) laboratorium - 15 c) konsultacje - 5 suma 35 (1,5 ECTS)
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym O charakterze praktycznym: a)laboratorium - 15 b) konsultacje - 5 c) przygotowanie dwóch prezentacji niezbędnych do zaliczenia przedmiotu - 20 suma 40 (1,5 ECTS)
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
15 0 15 0 0 30
Wymagania wstępne: brak
Limit liczby studentów: brak
Cele przedmiotu: Zapoznanie się studentów ze współczesnymi zastosowaniami multimediów między innymi w medycynie, w rozrywce, w reklamie, w symulatorach różnych typów, w marketingu, w edukacji, systemach bezpieczeństwa i wielu innych dziedzinach. Przedstawienie środków technicznych, które służą do realizacji tych zastosowań. Znajdowanie miejsc, gdzie krzyżują się różne techniki i obszary multimediów. Poszukiwanie kierunków rozwoju tej dziedziny. Pokazanie możliwości tworzenia aplikacji, usług i wyrobów wykorzystujących umiejętności zdobyte podczas studiów. W części praktycznej prezentacje mają nakłonić studenta do bliższego zapoznania się z zastosowaniami multimediów w wielu dziedzinach. Jedna z prezentacji powinna zwrócić uwagę na praktyczne zastosowania multimediów i wykorzystanie zdobytej wiedzy do uruchomienia własnej firmy lub własnej produkcji.
Treści merytoryczne: Najnowsze zastosowania technik multimedialnych w rozrywce. Osobiste centrum rozrywki pasażera samolotu. Rozrywka dla pacjentów szpitali. Rozrywki oferowane dzięki urządzeniom mobilnym. Wykrywanie ruchu i wykorzystanie czujników przyspieszenia. Skanowanie 3D. Systemy bezpieczeństwa i wykorzystanie kamer megapikselowaych w takich urządzeniach. Wykrywanie zagrożeń na lotnisku i na ulicy. Symulatory stosowane w różnych dziedzinach od szkolenia kierowców do szkolenia czołgistów i pilotów. Multimedialne systemy w medycynie. Nowoczesny szpital. Edukacja - wykorzystanie nowych narzędzi. Wykorzystanie multimediów w marketingu i reklamie. Od neuromarketingu i badania zapachów do interaktywnych reklam i wykrywania zachowania się potencjalnych klientów. Wykorzystanie znajomości multimediów we własnej działalności gospodarczej. Założenie firmy, biznesplan i marketing.
Metody oceny: Poziom przygotowanych prezentacji, aktywnych udział w zajęciach, poziom przygotowania do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: brak
Witryna WWW przedmiotu: brak
Uwagi dotyczące przedmiotu: Poza dobywaniem konkretnej wiedzy przedmiot ma także za zadaniem pobudzenie kreatywności studentów oraz nauka umiejętnośści współpracy w zespole. Służa temu ćwiczenia- przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji oraz 2. przygotowanie projektu nowej usługi, nowej gry lub produktu, umiejętność załozenia własnej firmy, opracowanie podstawowego biznesplanu, oszacowanie kosztów oraz dobycie finansowania i marketing produktu. Po takim przygotowaniu studenci z większą energią będą szukali własnej drogi na rynek.

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt KSP_W01
Zna współczesne zastosowania multimediów między innymi w medycynie, w rozrywce, w reklamie, w symulatorach różnych typów, w marketingu, w edukacji, systemach bezpieczeństwa i wielu innych dziedzinach oraz środki techniczne do realizacji tych zastosowań. Zna związki techniki i różnych obszary multimediów. Zna aktualne kierunki rozwoju dziedziny. Zna możliwości tworzenia aplikacji, usług i wyrobów wykorzystujących umiejętności zdobyte podczas studiów
Sposób weryfikacji efektu: Dyskusja i prezentacja zdobytej samodzielnie wiedzy.

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt KSP_U01
Umie dostrzec związki różnych technik i obszarów multimediów i poszukiwać informacje o kierunkach rozwoju tej dziedziny. Potrafi dostrzec możliwości tworzenia aplikacji, usług i wyrobów używając umiejętności zdobyte podczas studiów także do uruchomienia własnej firmy lub własnej produkcji.
Sposób weryfikacji efektu: W części praktycznej prezentacje mają nakłonić studenta do bliższego zapoznania się z zastosowaniami multimediów w wielu dziedzinach. Jedna z prezentacji powinna zwrócić uwagę na praktyczne zastosowania multimediów i wykorzystanie zdobytej wiedzy do uruchomienia własnej firmy lub własnej produkcji.

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt KSP_K01
Ma świadomość dużej dynamiki zmian w dziedzinie multimediów i potrzeby ciągłej aktualizacji wiedzy w tym zakresie także w aspekcie działalności gospodarczej oraz potrzeby upowszechniania rzetelnej wiedzy w otoczeniu współpracowników także o kompetencjach innych niż inżynierskie
Sposób weryfikacji efektu: Jedna z prezentacji powinna zwrócić uwagę na praktyczne zastosowania multimediów i wykorzystanie zdobytej wiedzy do uruchomienia własnej firmy lub własnej produkcji.