Nazwa przedmiotu: Techniki pozycjonowania i mikropozycjonowania
Wykładowca: brak
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Mechatronika
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: brak
Semestr: 1
Punkty ECTS: 4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis):
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 141
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 145
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 158
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
15 0 30 0 0 45
Wymagania wstępne: Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych, podstawy napędów mechatronicznych, technologia przyrządów precyzyjnych
Limit liczby studentów:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 187
Cele przedmiotu: Przedmiot jest rozwinięciem problematyki budowy urządzeń technologicznych w kierunku czynników dokładności pozycjonowania w zautomatyzowanych urządzeniach technologicznych kształtujących, montażowych i mikromontażowych.
Treści merytoryczne: Charakterystyka urządzeń technologicznych do precyzyjnego kształtowania i mikromontażu. Czynniki dokładności kształtowania, dokładność geometryczna i kinematyczna, sztywność kontaktowa, postaciowa, statyczna i dynamiczna. Wpływ tarcia i smarowania na dokładność w urządzeniach pozycjonujących. Techniki pozycjonowania w ruchu prostoliniowym i obrotowym. Kinematyczne układy realizujące ruch. Główne zespoły pozycjonowania: zespoły napędowe, prowadzące /z tarciem mieszanym, tocznym i lepkościowym/ , systemy sterowania i pomiaru, mikroruchy i mikronapędy. Moduły konstrukcyjne, zasady doboru zespołów pozycjonujących w oparciu o doświadczenia przodujących firm. Pozycjonowanie w centrach obróbczych i elastycznych systemach produkcyjnych Przegląd silników stosowanych w urządzeniach pozycjonujących i sposobów sterowania nimi. Algorytmy komutacji w silnikach skokowych. Układy sterujące silnikami skokowymi. Wykorzystanie aktuatorów piezoceramicznych w mikropozycjonowaniu. Sensory, ich budowa, parametry i zastosowanie. Analiza obrazu w układach pozycjonujących.
Metody oceny: Wykład: Zaliczenie na podstawie jednego sprawdzianu. Laboratorium: Zaliczenie na podstawie ocen z ćwiczeń laboratoryjnych
Egzamin:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 204
Spis zalecanych lektur: Chudzik Z. - „Pozycjonowanie nadążne w układach pneumatycznych-wyniki badań” Stanclik B. - „Pozycjonowanie w urządzeniach technologicznych” Staniek R. - „Pozycjonowanie elektrohydraulicznych napędów liniowych ze sprzężeniem hydraulicznym i mechanicznym” Wróbel T. - „Silniki skokowe” Przepiórkowski J. - „Silniki elektryczne w praktyce elektronika” Tadeusiewicz R. - „Systemy wizyjne robotów przemysłowych” Watkins, Sadun, Marenka - „Nowoczesne metody przetwarzania obrazu”
Witryna WWW przedmiotu:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 212
Uwagi dotyczące przedmiotu:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 216

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt TPiMP_W01
Ma wiedzę na temat wykorzystania mikroukładów mechatronicznych w urządzenia użytkowych i procesach technologicznych
Sposób weryfikacji efektu: Zaliczenie wykładu

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt TPiMP_U01
Potrafi dobrać najnowsze rozwiązania z zakresu mikro- i nanosystemów mechatronicznych do budowy urządzeń
Sposób weryfikacji efektu: Ocena poprawności wykonania projektu

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt TPiMP_K01
Potrafi stosować najnowsze rozwiązania techniczne w celu podnoszenia jakości funkcjonowania społeczeństwa
Sposób weryfikacji efektu: Ocena jakościowa wykonywanych prac