Nazwa przedmiotu: Techniki laboratoryjne i badawcze
Wykładowca: prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Mechatronika
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: brak
Semestr: 1
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis):
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 141
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 145
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 158
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
15 0 15 0 0 30
Wymagania wstępne: Podstawowe zagadnienia z zakresu metod pomiarowych właściwości fizycznych, znajomość podstawowych metod badawczych, podstawowa umiejętność projektowania mikro-układów.
Limit liczby studentów:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 187
Cele przedmiotu: Samodzielne prowadzenie pracy badawczej zgodnie ze współczesnymi wymaganiami od zdobycia finansów na badania poprzez budowę stanowiska, przeprowadzenie eksperymentu po umiejętność zaprezentowania i opublikowania wyników. Umiejętność formułowania problemu badawczego, zaproponowania metod pomiarowych oraz korzystania z informacji opublikowanych przez inne zespoły badawcze. Tematycznie przedmiot jest dostosowany do potrzeb specjalności.
Treści merytoryczne: Wykład: Przygotowanie, zasady finansowania, przygotowanie wniosku na badania własne, Postawienie problemu, inwentyka, poszukiwania literatury, patentowanie.Budowa stanowiska, bhp, normy ISO 45 000 i 14000, przykłady budowania stanowiska badawczego, Przykłady technik i metod badawczych, zasady wyboru metod badawczych, Analiza czynnikowa, określanie liczebności próby, plany dwupoziomowe. Dokumentowanie wyników, ocena ich wiarygodności, wyciąganie wniosków, Projekty celowe, procedura wdrożeniowa, karta wdrożenia, warunki techniczne,Omówienie przygotowanych wniosków o finansowanie badań, Laboratorium: Przygotowanie planu eksperymentu dla pomiarów właściwości świetlnych diody LED wraz z przeprowadzeniem eksperymentu, Przygotowanie planu eksperymentu dla pomiarów właściwości akustycznych głośnika wraz z przeprowadzeniem eksperymentu, Przygotowanie planu eksperymentu dla pomiarów parametrów procesu lutowania wraz z przeprowadzeniem eksperymentu Omówienie zasad prezentacji wyników i publikacji, Zapoznanie ze stanowiskami badawczymi w jednostce naukowej, Zapoznanie ze stanowiskami badawczymi w jednostce badawczo-rozwojowej Zapoznanie ze stanowiskami w jednostce MSP, zaliczenie w formie prezentacji ustnej wyników oraz przygotowanie sprawozdania w formie publikacji.
Metody oceny: Praca - przygotowanie wniosku o finansowanie projektu badawczego, Sprawozdanie z wykonanych badań w formie publikacji oraz prezentacja wyników w formie referatu.
Egzamin:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 204
Spis zalecanych lektur: www.nauka.gov.pl Korzyński M., Metodyka eksperymentu, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2006 R. Zieliński, Planowanie eksperymentu, PWN, 2001
Witryna WWW przedmiotu:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 212
Uwagi dotyczące przedmiotu:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 216

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt TLiB_W01
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod i narzędzi koniecznych do opracowania i przeprowadzenia eksperymentu badawczego
Sposób weryfikacji efektu: Zaliczenie wykładu

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt TLiB_U01
Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty badawcze
Sposób weryfikacji efektu: Ocena poprawności wykonania na podstawie przedstawionego planu badań i wyników

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt TLiB_K01
Potrafi współpracować z zespołem badawczym podczas planowania i przeprowadzenia eksperymentu badawczego
Sposób weryfikacji efektu: Ocena przebiegu zajęć i uzyskanych wyników