Nazwa przedmiotu: Fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych
Wykładowca: prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Mechatronika
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: FPPT
Semestr: 2
Punkty ECTS: 1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 1) Liczba godzin bezpośrednich 19, w tym: a) wykład - 15 b) konsultacje - 2 c) zaliczenie - 2 2) Praca własna studenta 10, w tym: a) przygotowanie do zaliczenia - 10 suma: 29 godzin (1 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1) Liczba godzin bezpośrednich 19, w tym: a) wykład - 15 b) konsultacje - 2 c) zaliczenie - 2 suma: 19 (0,75 ECTS)
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym O charakterze praktycznym: a) zaliczenie, zadania - 4 (0,1 ECTS)
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
15 0 0 0 0 15
Wymagania wstępne: Znajomość podstaw fizyki i chemii, zwłaszcza chemii fizycznej oraz podstaw materiałoznawstwa.
Limit liczby studentów: 20
Cele przedmiotu: Poznanie podstaw procesów technologicznych zachodzących w skali makro, umiejętność wyboru procesu i obliczenia jego wydajności.
Treści merytoryczne: Rodzaje procesów technologicznych, jego etapy i ogólne wymagania dla poszczególnych rodzajów procesów. Układ okresowy kopalnią wiedzy o otaczającym nas świecie. Typy reakcji chemicznych. Podstawowe obliczenie chemiczne. Wydajność reakcji. Mieszaniny a roztwory. Rozdzielanie i analiza. Podstawowe obliczenia. Podstawowe obliczenia termodynamiczne. Kierunek procesu, jego szybkość i wydajność. Kryteria wyboru procesu technologicznego.
Metody oceny: Zaliczenie wykładu na podstawie dwóch kolokwiów
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: Adam Bielański, Chemia nieorganiczna, PWN, 2012
Witryna WWW przedmiotu:
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt FPPT_W01
Ma wiedzę o najnowszych rodzajach procesów technologicznych i rozumie zachodzące w nich zjawiska fizyczne i chemiczne, zna metody obliczeniowe i kryteria doboru parametrów procesów technologicznych w mikro i nanosystemach
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt FPPT_U01
Umie przeprowadzać obliczenia parametrów procesów technologicznych i sformłować kryteria procesu technologicznego
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium