Nazwa przedmiotu: Projektowanie podzespołów elektronicznych dla mechatroniki
Wykładowca: dr inż. Stanisław Piskorski
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Mechatronika
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: PPEM
Semestr: 3
Punkty ECTS: 1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 1) Liczba godzin bezpośrednich 18, w tym: a) projektowanie w laboratorium - 15 b) konsultacje i zaliczenie raportu - 3 2) Praca własna studenta 12, w tym: a) samodzielne projektowanie - 12, suma: 30 (1 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1) Liczba godzin bezpośrednich 18, w tym: a) projektowanie w laboratorium - 15 b) konsultacje i zaliczenie raportu - 3 suma: 18 godz. (0,75 ECTS)
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym O charakterze praktycznym: a)projektowanie w laboratorium 15 godzin b) samodzielna projektowanie 12 godzin, c) konsultacje i zaliczenie raportu 3 suma: 30 (1 ECTS)
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 0 0 15 0 15
Wymagania wstępne: zastosowanie technik komputerowych do projektowania układów elektronicznych, układy elektroniczne. miernictwo elektryczne. inteligentna aparatura pomiarowa.
Limit liczby studentów: 30
Cele przedmiotu: nabycie umiejętności samodzielnego projektowania, realizacji i badania parametrów podzespołów elektronicznych dla potrzeb mechatroniki.
Treści merytoryczne: projektowanie, realizacja i badanie wybranych podzespołów elektronicznych typu: specjalizowane źródła napięć (prądów), układy przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych, implementacja kart pomiarowych w komputerze.
Metody oceny: zaliczenie na podstawie ocen z projektów
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: A. Filipkowski: Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, WNT 2006 U. Tietze, Ch.Schenk: Układy półprzewodnikowe, tł. z niemieckiego, A. Błaszkowski, 1997 M. Tadeusiewicz, St. Hałgas: Komputerowe metody analizy układów analogowych. Teoria i zastosowanie, WNT 2008
Witryna WWW przedmiotu: brak
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt PPE_W01
Potrafi zaprojektować system do pomiaru wybranych wielkości
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie projektu

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt PPE_U01
Potrafi opracować, konstrukcję i przebadać podzespoł
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie projektu

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt PPE_K01
Zna formy ciągłego dokształcania się
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie projektu