Nazwa przedmiotu: Systemy automatyzacji produkcji
Wykładowca: dr inż. Janusz Igielski - docent
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Mechatronika
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: brak
Semestr: 2
Punkty ECTS: 4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 1) Liczba godzin bezpośrednich 50, w tym: a) wykład - 30 b) ćwiczenia laboratoryjne - 15 c) konsultacje - 3 d) egzamin - 2 2) Praca własna studenta 55, w tym: a) przygotowanie do laboratorium - 5 b) zapoznanie z literaturą - 20 c) opracowanie sprawozdań - 10 d) przygotowanie do egzaminu - 20 suma: 105 (4 ECTS)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1) Liczba godzin bezpośrednich 50, w tym: a) wykład - 30 b) ćwiczenia laboratoryjne - 15 c) konsultacje - 3 d) egzamin - 2 suma 50 (2 ECTS)
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym O charakterze praktycznym a) ćwiczenia laboratoryjne - 15 b) przygotowanie do laboratorium - 5 c) opracowanie sprawozdań - 10 suma: 30 (1 ECTS)
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
30 0 15 0 0 45
Wymagania wstępne: Wymagana znajomość podstaw konstrukcji i technologii urządzeń precyzyjnych, elektrotechniki, elektroniki, automatyki oraz informatyki, korzystnie wykładu nt. urządzeń automatyzacji produkcji.
Limit liczby studentów: 30
Cele przedmiotu: Zapoznanie z metodami projektowania systemów automatyzacji i robotyzacji wybranych procesów produkcyjnych. Prezentacja wybranych konstrukcji urządzeń montażowych i konfekcjonujących
Treści merytoryczne: Urządzenia automatyzacji: manipulator, serwooperator, robot. Potrzeby i bariery automatyzacji. Podatność procesów na automatyzację. Projektowanie systemu automatyzacji. Schemat funkcjonalny. Cyklogram pracy urządzenia. Układy kinematyczne robotów manipulatorów, przestrzenie ruchów, rodzaje napędów i układów przeniesienia napędu. Modułowość konstrukcji. Typy chwytaków. Zasady doboru i projektowania urządzeń chwytających. Zasobniki, podajniki, dozatory pojedynczych produktów, produktów z krążka, proszków i płynów. Zadania układów sterowania. Struktury układów sterowania. Sensory. Wykonania elektroniczne, pneumatyczne, hydrauliczne. analiza pracy przetworników wybranych wielkości fizycznych. Systemy wizyjne. Przykłady zastosowań automatyzacji procesów produkcyjnych przemysłu elektromaszynowego, chemicznego, farmaceutycznego i spożywczego. Wykorzystanie robotów i manipulatorów w warunkach zagrażających
Metody oceny: Egzamin i zaliczenie laboratorium
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: 1. Jezierski E.: Dynamika robotów, 2006 2. Gondek L.: Analiza dokładności geometrycznej manipulatorów robotów przemysłowych, 2006 3. Hejmo W.: Sterowanie robotami i manipulatorami przemysłowymi, 1997 4. Olszewski M: Manipulatory i roboty przemysłowe, 1992 5. Karty katalogowe producentów urządzeń 6. Materiały pomocnicze udostępniane przez wykładowcę
Witryna WWW przedmiotu: brak
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt SUA_W01
Poznanie zasad pracy i konstruowania automatycznych systemów urządzeń montażowych i konfekcjonujących
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin i zaliczenie zajęć laboratoryjnych

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt SUA_U01
Potrafi zaproponować systemy automatyzacji produkcyjnych systemów montażowych i konfekcjonujących
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin i zaliczenie zajęć laboratoryjnych

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt SUA_S01
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin i zaliczenie zajęć laboratoryjnych