Nazwa przedmiotu: Makroekonomia
Wykładowca: prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Waściński
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Zarządzanie
Grupa: obowiązkowe
Wydziałowy kod: MAKEK
Semestr: 1
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 75h (3 ECTS): 18h (wykład) + 2h (kons. grupowe) + 1h (kons. indywidualne) + 16h (opracowanie projektu) + 2x5h (przygotowanie do kolokwium) + 28h (analiza literatury)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,8 ECTS: 18h (wykład) + 2h (kons. grupowe) + 1h (kons. indywidualne) = 21h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 ECTS: 16h (opracowanie projektu) + 2x5h (przygotowanie do kolokwium) = 26h
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
18 0 0 0 0 18
Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu: logiki, matematyki - w tym statystyki
Limit liczby studentów: od 15 osób do limitu miejsc w sali (wykład)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - posiadał podstawową wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień społecznych, ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk i ich relacjach do innych nauk, - rozumiał podstawowe prawa i teorie ekonomiczne wynikające z przyjętego programu kształcenia makroekonomii, - potrafił prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-ekonomiczne w otoczeniu ogólnym z uwzględnieniem skutków polityki fiskalnej, monetarnej oraz ekonomiczno-społecznej sytuacji na świecie.
Treści merytoryczne: 1)Wprowadzenie do ekonomii. 2) Podstawowe problemy ekonomiczne. 3) Rachunki makroekonomiczne. 4) Obieg okrężny dochody i produktu w gospodarce. 5) Podstawowy model gospodarki ad–as. 6) Obserwacja gospodarki: inflacja i zatrudnienie. 7) Długookresowy model wzrostu. 8) Polityka fiskalna. 9) Pieniądz, banki i polityka monetarna. 10) Kombinacje polityki fiskalnej i monetarnej a deficyt budżetowy. 11) Polityka makroekonomiczna: pierwsze spojrzenie. 12) Polityka makroekono-miczna. 13) Rynki finansowe i kursy walutowe. 14) Problemy świa-towej polityki gospodarczej.
Metody oceny: Ocena formatywna: ocena poprawności wykonania ćwiczeń przez studentów podczas wykładu, interaktywna forma prowadzenia wykładu. Ocena sumatywna: przeprowadzenie dwóch kolokwiów, zawierających takie elementy jak: test, pytania, zadania projektowe; ocena z kolokwium w zakresie 2-5 do zaliczenia wymagane jest uzyskanie oceny 3,0. Końcowa z przedmiotu: Przedmiot uznaje się za zaliczony jeśli z kolokwiów student uzyskał ocenę co najmniej 3,0.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Begg D., Fischer S., Dombusch R.: Ekonomia, tom I. PWN, Warszawa 1999. [2] Begg D., Fischer S., Dombusch R.: Ekonomia, tom I. PWN, Warszawa 1999. [3] Najszewska E.: Podstawy ekonomii. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005. [4] Blaug M.: Teoria ekonomii. PWN,Warszawa 1994. [5] Byrda M., Wyplosz C.: Makroekonomia. PWE, Warszawa 1995. [6] Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia 1. PWN, Warszawa 1995. [7] Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia 2. PWN , Warszawa 1996. [8] Hall R.E., Taylor J.B.: Makroekonomia. PWN, Warszawa 1995.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt MAKEK_W01
posiada podstawową wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień społecznych, ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk i ich relacjach do innych nauk
Sposób weryfikacji efektu: przeprowadzenie i ocena dwóch kolokwiów
Efekt MAKEK_W02
zna podstawowe prawa i teorie ekonomiczne wynikające z przyjętego programu kształcenia makroekonomii
Sposób weryfikacji efektu: przeprowadzenie i ocena dwóch kolokwiów

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt MAKEK_U01
potrafi wykorzystywać podstawowe kategorie makroekonomiczne do opisu i interpretacji zjawisk makroekonomicznych i ich wpływu na zarządzanie
Sposób weryfikacji efektu: przeprowadzenie i ocena dwóch kolokwiów
Efekt MAKEK_U02
potrafi interpretować zjawiska społeczno-ekonomiczne w otoczeniu ogólnym z uwzględnieniem skutków polityki fiskalnej, monetarnej oraz ekonomiczno-społecznej sytuacji na świecie
Sposób weryfikacji efektu: przeprowadzenie i ocena dwóch kolokwiów

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt MAKEK_K01
zna przykłady i rozumie przyczyny wadliwie działających systemów ekonomicznych, które doprowadziły do poważnych strat finansowych i społecznych
Sposób weryfikacji efektu: ocena udziału i aktywności na zajęciach