Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze
Wykładowca: mgr Janusz Skorupski
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Zarządzanie
Grupa: obowiązkowe
Wydziałowy kod: PRAGO
Semestr: 1
Punkty ECTS: 4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 103h (4 ECTS): 24 h (wykłady) + 2h (kons. grupowe) + 1h (kons. indywidualne) + 24h (przygotowanie referatów do wygłoszenia na zajęciach) + 12h (opracowanie pism procesowych) + 40h (studia literaturowe)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,1 ECTS: 24h (wykłady) + 2h (kons. grupowe) + 1h (kons. indywidualne) = 27h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1,4 ECTS: 24h (przygotowanie referatów do wygłoszenia na zajęciach) + 12h opracowanie pism procesowych) = 36h
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
24 0 0 0 0 24
Wymagania wstępne: brak
Limit liczby studentów: od 15 osób do limitu miejsc w sali (wykład)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - posiadał podstawowe informacje z zakresu prawa gospodarczego w celu zrozumienia prawnych uwarunkowań w tym również ograniczeń, obrotu gospodarczego a także wykorzystania zdobytej wiedzy dla prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem, - znał formy organizacyjne działalności gospodarczej, regulacje prawne dotyczące jej rozpoczynania, prowadzenia i kończenia, - znał zakres i formy ingerencji państwa w obrót gospodarczy oraz zasady rozstrzygania sporów wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.
Treści merytoryczne: 1) Ewidencja działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza. Przedsiębiorstwo państwowe jako podmiot gospodarczy. Spółki osobowe prawa handlowego. Spółki kapitałowe prawa handlowego. Inne formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególne formy sanacji i zakończenia działalności gospodarczej. 2) Ogólna charakterystyka umów. Umowy w obrocie konsumenckim. Umowy o korzystanie i używanie. Istota umowy najmu, dzierżawy, użyczenia i przechowania. Forma umowy. 3) Uprawnienia. Administracyjno-prawna ochrona obrotu gospodarczego. Prawnokarna i cywilnoprawna ochrona obrotu gospodarczego. Rozstrzyganie sporów gospodarczych.
Metody oceny: zaliczenie pisemne na ocenę
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Jacyszyn J., Kosikowski C.: Podstawy prawa gospodarczego. Warszawa 2001. [2] Zdyb M.: Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Zakamycze 2000. [3] Kufel J., Siuda W.: Prawo gospodarcze dla ekonomistów. Poznań 2001. [4] Kruczalak K.: Prawo handlowe. Zarys wykładu. Warszawa 1996.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt PRAGO_W01
ma wiedzę z zakresu prawa działalności gospodarczej, podmiotów działalności gospodarczej, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa upadłościowego, postępowania układowego, umów w obrocie gospodarczym, odpowiedzialności cywilnej w prawie gospodarczym
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie pisemne na ocenę

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt PRAGO_U01
rozumie istotę i funkcję podstawowych instytucji prawa gospodarczego i potrafi posługiwać się instrumentami prawa gospodarczego
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie pisemne na ocenę

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt PRAGO_K01
docenia konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy prawnej
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie pisemne, ocena aktywności na zajęciach