Nazwa przedmiotu: Koncepcje zarządzania
Wykładowca: prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Zarządzanie
Grupa: obowiązkowe
Wydziałowy kod: KONZA
Semestr: 1
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 75h (3 ECTS): 18h (wykład) + 2h (kons. grupowe) + 1h (kons. indywidualne) + 30h (zapoznanie się ze wskazaną literaturą) + 24h (przygotowanie do zaliczenia przedmiotu)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,8 ECTS: 18h (wykład) + 2h (kons. grupowe) + 1h (kons. indywidualne) = 21h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
18 0 0 0 0 18
Wymagania wstępne: Posiada wiedzę z zakresu planowania, organizacji, motywacji, kierowania, kontrolingu, zarządzania zasobami ludzkimi, innowacji, środowiska pracy, przedsiębiorczości, podstaw psychologii i socjologii.
Limit liczby studentów: od 15 osób do limitu miejsc w sali (wykład)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - posiadał wiedzę w zakresie koncepcji i filozofii zarządzania, klasycznych i współczesnych koncepcji organizacji, - potrafił wykorzystać koncepcje zarządzania w restrukturyzacji przedsiębiorstw, - potrafił wykazywać się skutecznością w realizacji projektów o charakterze społecznym.
Treści merytoryczne: 1) Humanocentryczne aspekty w koncepcjach zarządzania. 2) Tworzenie nowych idei. 3) Strukturalne i podmiotowe koncepcje zarządzania. 4) Klasyczne koncepcje zarządzania – zarządzanie przez cele, zarządzanie przez wyniki, zarządzanie przez kulturę, zarządzanie przez konflikt, zarządzanie przez innowacje, zarządzanie projektami, zarządzanie przez kontroling. 5) Współczesne koncepcje i filozofie zarządzania – Lean Management, Just in time, Total Quality Management, Quality of life, Produktywność, Business Process Reengineering, Outsourcing, Benchmarking, Total Time Quality, Total Productive Maintenance. 6) Koncepcje strukturalne organizacji - modularnych, organizacji sieciowych, organizacji wirtualnych, organizacji fraktalnych, organizacji biologicznych organizacji holonicznych. 7) Prezentacja praktycznego wykorzystania koncepcji zarządzania w usprawnianiu organizacji biznesowych.
Metody oceny: Zaliczenie - Test
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: Literatura podstawowa: [1] Górska E., Lewandowski J.: Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. OWPW, Warszawa 2010. [2] Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2003. Literatura uzupełniająca: [1] Perechuda K., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, koncepcje, modele, metody. Placet, Warszawa 2000. [2] Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2003.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt KONZA_W01
zna podstawowe terminologie związane z: istotą i przedmiotem koncepcji zarządzania, definicjami koncepcji, filozofią i metodami klasycznymi i współczesnymi koncepcjami zarządzania, strukturalnymi i podmiotowymi koncepcjami zarządzania, oraz strukturalnymi koncepcjami organizacji.
Sposób weryfikacji efektu: Zaliczenie - test
Efekt KONZA_W02
ma elementarną wiedzę z zakresu: strategicznych i podmiotowych koncepcji zarządzania, klasycznych i współczesnych koncepcji zarządzania, strukturalnych koncepcji organizacji, praktycznego stosowania koncepcji zarządzania.
Sposób weryfikacji efektu: Zaliczenie - test
Efekt KONZA_W03
posiada uporządkowaną wiedzę: strukturalnej i podmiotowej koncepcji zarządzania, klasycznej i współczesnej koncepcji zarządzania, strukturalnej koncepcji organizacji, praktycznego stosowania koncepcji zarządzania.
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie - test

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt KONZA_U01
potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu klasycznych i współczesnych koncepcji zarządzania, doskonalenia organizacji i zarządzania w oparciu o koncepcje zarządzania wyboru metod doskonalenia adekwatną do koncepcji zarządzania.
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie - test
Efekt KONZA_U02
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł z zakresu klasycznych i współczesnych koncepcji i filozofii zarządzania.
Sposób weryfikacji efektu: Zaliczenie - test
Efekt KONZA_U03
posiada elementarne zdolności badawcze pozwalające dostrzegać istniejące problemy i je rozwiązywać dotyczące usprawnień w przedsiębiorstwie wykorzystując odpowiednie koncepcje zarządzania.
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie - test

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt KONZA_K01
ma świadomość poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie konieczność dalszego doskonalenia się zawodowego i rozwoju osobistego.
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie - test
Efekt KONZA_K02
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania z zakresu wdrażania koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwie
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie - test
Efekt KONZA_K03
rozumie ograniczenia: wynikające z aktualnego poziomu rozwoju koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwie, wynikające z możliwości rozwoju koncepcji zarządzania w przyszłości.
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie - test