Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza
Wykładowca: prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Waściński
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Zarządzanie
Grupa: obowiązkowe
Wydziałowy kod: RAZAZ
Semestr: 1
Punkty ECTS: 5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 125 h (5 ECTS): 18h (wykład) + 10h (ćwiczenia) + 2h (kons. grupowe) + 1h (kons. indywidualne) + 38 h (przygotowanie do egzaminu) + 30h (przygotowanie do ćwiczeń) + 26h (przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,2 ECTS: 18h (wykład) + 10h (ćwiczenia) + 2h (kons. grupowe) + 1h (kons. indywidualne) = 31h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 2,7 ECTS: 10h (ćwiczenia) + 30h (przygotowanie do ćwiczeń) + 26h (przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń) = 66h
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
18 10 0 0 0 28
Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu rachunkowości finansowej
Limit liczby studentów: od 15 osób do limitu miejsc w sali (wykład); od 15 do 30 (ćwiczenia)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - posiadał wiedzę w zakresie metod rozwiązywania problemów w organizacji, - potrafił ją zastosować w typowych sytuacjach problemowych, - miał potrzebę ciągłego jej uzupełniania i aktualizowania.
Treści merytoryczne: Wykład: 1) Podstawy rachunku i kontroli kosztów. 2) Analiza przedsięwzięć gospodarczych na podstawie wielkości krytycznych. Ceny. 3) Planowanie zysków i decyzje krótkoterminowe. 4) Budżet przedsiębiorstwa. Planowanie finansowo-kosztowe. 5) Rachunkowość w sterowaniu inwestycjami. 6) Strategiczna rachunkowość zarządcza Ćwiczenia: 1) Pomiar kosztów i korzyści. 2) Analiza relacji: koszty – rozmiary – wyniki. 3) Krótkookresowy rachunek decyzyjny. 4) Długookresowy rachunek decyzyjny. 5) Ośrodki odpowiedzialności i ich ocena. 6) Budżetowanie i ocena wykonania budżetów.
Metody oceny: Wykład: Ocena formatywna - ocena udziału w pracy zbiorowej. Ocena sumatywna - sprawdzian pisemny; forma: test; ocena w zakresie 2 – 5; zaliczenie: uzyskanie oceny >=3. Ćwiczenia: Ocena formatywna - ocena udziału w pracy zbiorowej, jednostkowej i grupowej. Ocena sumatywna - sprawdzian pisemny; forma: problemy do rozwiązania; ocena w zakresie 2 – 5; zaliczenie: uzyskanie oceny >=3. Ocena końcowa: warunek zaliczenia przedmiotu: zaliczenie obu jednostek dydaktycznych; formuła obliczeniowa oceny końcowej: 0,6 • ocena z wykładu + 0,4 • ocena z ćwiczeń
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: Literatura podstawowa: [1] Sobańska I. (red. nauk.): Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne. C. H. Beck, Warszawa 2010. [2] Karmańska A. (red. nauk.): Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2006. [3] Szczypa P.: Rachunkowość zarządcza: klucz do sukcesu. CeDeWu, Warszawa 2007. [4] Świderska G. (red. nauk.): Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Warszawa: Difin 2002. Literatura uzupełniająca: [1] Nowak E. (red. nauk.): Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa. CeDeWu, Warszawa 2012. [2] Nowak E., Nita B. (red. nauk.): Budżetowanie w przedsiębiorstwie: organizacja, procedury, zastosowanie. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt RAZAZ_W01
ma wiedzę z zakresu podstaw rachunku i kontroli kosztów
Sposób weryfikacji efektu: sprawdzian pisemny
Efekt RAZAZ_W02
zna specyficzne kryteria decyzyjne i formuły cenowe oraz ma wiedzę o metodach rozwiązywania typowych problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwie
Sposób weryfikacji efektu: sprawdzian pisemny
Efekt RAZAZ_W03
ma wiedzę z zakresu budżetowania kosztów, przychodów i wyników oraz zna nowoczesne systemy pomiaru i oceny dokonań w przedsiębiorstwie
Sposób weryfikacji efektu: sprawdzian pisemny

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt RAZAZ_U01
potrafi dokonywać pomiaru kosztów i rentowności wyróżnianych obiektów, analizować poziom i strukturę kosztów
Sposób weryfikacji efektu: sprawdzian pisemny
Efekt RAZAZ_U02
potrafi kalkulować ceny sprzedaży, górne i dolne granice cenowe oraz sporządzać rachunki alternatywnych działań i analizować ich wpływ na wynik podmiotu w okresie bieżącym i przyszłym
Sposób weryfikacji efektu: sprawdzian pisemny
Efekt RAZAZ_U03
potrafi sporządzać budżety cząstkowe i oceniać ich wykonanie oraz mierzyć dokonania w przedsiębiorstwie
Sposób weryfikacji efektu: sprawdzian pisemny

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt RAZAZ_K01
ma świadomość braków w wiedzy własnej i/lub zdolności do jej zastosowania oraz ma potrzebę ich uzupełniania i aktualizowania
Sposób weryfikacji efektu: ocena udziału w pracy zbiorowej, jednostkowej i grupowej
Efekt RAZAZ_K02
rozumie konieczność współpracy z innymi w rozwiązywaniu problemów w przedsiębiorstwie
Sposób weryfikacji efektu: ocena udziału w pracy zbiorowej i grupowej