Nazwa przedmiotu: Metody organizacji i zarządzania
Wykładowca: dr inż. Wojciech Żebrowski
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Zarządzanie
Grupa: obowiązkowe
Wydziałowy kod: MORGZ
Semestr: 1
Punkty ECTS: 4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 100h (4 ECTS): 14h (wykład) + 28h (ćwiczenia) + 1h (kons. grupowe) + 1h (kons. indywidualne) + 20h (studia literaturowe) + 20h (przygotowanie raportów z ćwiczeń) + 16h (przygotowanie do zaliczenia przedmiotu)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,8 ECTS: 14h (wykład) + 28h (ćwiczenia) + 1h (kons. grupowe) + 1h (kons. indy-widualne) = 44h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 2 ECTS: 28h (ćwiczenia) + 20h (przygotowanie raportów z ćwiczeń) = 48h
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
10 18 0 0 0 28
Wymagania wstępne: Wiedza (prerekwizyty): organizacja, zarządzanie, metoda, technika, metodyka, cykl działania zorganizowanego, podejście diagnostyczne, podejście prognostyczne, reinżynieria, kaizen, szkoła klasyczna, szkoła behawioralna, szkoła matematyczna, szkoła systemowa, badanie pracy, normowanie pracy, badania operacyjne, analiza wartości, metody heurystyczne, metody motywowania, style zarządzania, obserwacja bezpośrednia, karty i wykresy przebiegu, metody projektowania rozmieszczenia obiektów, metody planowania, metody oceny rozwiązań, benchmarking, metody wielokryterialne.
Limit liczby studentów: od 15 osób do limitu miejsc w sali (wykład); od 15 do 30 (ćwiczenia)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - znał metody i techniki stosowane do rozwiązywania różnorodnych problemów z obszaru organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie, - posiadał umiejętności praktycznego zastosowania najbardziej przydatnych metod i technik do rozwiązywania wybranych problemów organizacji i zarządzania.
Treści merytoryczne: Wykład: 1) Ewolucja i dyfuzja metod i technik stosowanych w organizacji i zarządzaniu. Motywacyjne metody organizacji i zarządzania. 2) Przegląd i klasyfikacja metod i technik organizatorskich. Przegląd szkół w organizacji i zarządzaniu. 3) Techniki identyfikacji problemów. Obserwacja bezpośrednia, analiza dokumentacji, metody socjologiczne: ankieta i wywiad. 4) Metody i techniki badania pracy i analizy procesów. 5) Metody analizy problemów. Analiza wartości. Metody badań operacyjnych. 6) Metody organizowania procesów pracy w przestrzeni i w czasie. 7) Metody twórczego myślenia i poszukiwania rozwiązań (metody heurystyczne). 8) Metody oceny rozwiązań organizacyjnych. Ćwiczenia: 1) Metody analizy i prezentacji danych ilościowych. 2) Techniki identyfikacji i formułowania problemów. Ankieta, lista kontrolna. 3) Metody analizy problemów: wykres Pareto-Lorenza (ABC). 4) Metody analizy problemów: wykres przyczyn i skutków (Ishikawy). 5) Metody badań operacyjnych - optymalizacja asortymentowo-ilościowego planu przedsiębiorstwa (product-mix). 6) Metody planowania: metody sieciowe (CPM) 7) Metody planowania: planowanie racjonalnego obciążenia i wykorzystania urządzeń produkcyjnych. 8) Metody organizowania procesów montażu: równoważenie obciążenia stanowisk montażowych. 9) Metody analizy problemów: diagram konfliktu. 10) Metody przestrzennego organizowania procesów pracy: wykres sznurkowy (spagetti).
Metody oceny: ocena pracy egzaminacyjnej oraz zaliczeniowej z ćwiczeń, ocena raportów z ćwiczeń
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: [1] Bieniok H. i zespół: Metody sprawnego zarządzania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997. [2] Martyniak Z.: Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996. [3] Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. [4] Proctor T.. Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002. [5] Antoszkiewicz J., Pawlak Z.: Techniki menedżerskie. Poltext, Warszawa 2001. [6] Smith S.: Techniki pokonywania problemów. Helion, Gliwice 2004. [7] Kosieradzka A. (red.): Metody twórczego rozwiązywania problemów, Edu-Libri, Warszawa 2013.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt MORGZ_W01
ma wiedzę na temat metod i technik usprawniania procesów organizacji i zarządzania
Sposób weryfikacji efektu: ocena pracy egzaminacyjnej

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt MORGZ_U01
potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania menedżerskiego, typowego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Sposób weryfikacji efektu: ocena raportów z wykonanych ćwiczeń, ocena pracy egzaminacyjnej i zaliczeniowej z ćwiczeń
Efekt MORGZ_U02
potrafi posługiwać się zasadami i instrumentami klasycznych i współczesnych koncepcji zarządzania w opisie i wyjaśnianiu zjawisk z zakresu zarządzania
Sposób weryfikacji efektu: ocena raportów z wykonanych ćwiczeń, ocena pracy egzaminacyjnej i zaliczeniowej z ćwiczeń

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt MORGZ_K01
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, wykorzystując różne narzędzia (metody i techniki) rozwiązywania problemów
Sposób weryfikacji efektu: wykonanie i zaliczenie ćwiczeń