Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne
Wykładowca: prof. dr hab. Grażyna Gierszewska
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Zarządzanie
Grupa: obowiązkowe
Wydziałowy kod: ZASTR
Semestr: 2
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 75h (3 ECTS): 18h (wykład) + 10h (ćwiczenia) + 2h (kons. grupowe) + 1h (kons. indywidualne) + 22h (prace projektowe) + 22h (przygotowanie do egzaminu)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,2 ECTS: 18h (wykład) + 10h (ćwiczenia) + 2h (kons. grupowe) + 1h (kons. indywidualne) = 31h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1,3 ECTS: 10h (ćwiczenia) + 22h (prace projektowe) = 32h
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
18 10 0 0 0 28
Wymagania wstępne: Wiedza z mikroekonomii i podstaw zarządzania
Limit liczby studentów: od 15 osób do limitu miejsc w sali (wykład); od 15 do 30 (ćwiczenia)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - posiadał wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego i metod analizy strategicznej, oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa, obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa i relacji między nimi, procesów globalizacji we współczesnej gospodarce i przedsiębiorstwie, - potrafił używać odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności przedsiębiorstwa, stosować analizy przypadków formułowania i wdrażania strategii organizacji firm polskich i zagranicznych, o zasięgu globalnym i w małych przedsiębiorstwach działających na lokalnych rynkach, poszukiwać i dokonywać wyboru metod zarządzania przedsiębiorstwem, adekwatnych dla danej firmy, - potrafił komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywać swoją wiedzę przy użyciu różnych środków przekazu informacji i potrafił współpracować w grupach projektowych, - wykazywał gotowość do negocjacji i kompromisu przy rozwiązywaniu problemów organizacji, - potrafił prezentować swoje zdanie dotyczące sposobu rozwiązania problemu.
Treści merytoryczne: Wykład: 1)Teorie zarządzania strategicznego, metody analizy makrootoczenia przedsiębiorstwa i jego segmenty, procesy globalizacji i regionalizacji oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji. 2) Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa, związki przedsiębiorstw typu alianse i fuzje, integracja pionowa, relacje partnerskie i kooperencyjne, rywalizacja w grupach strategicznych. 3) Diagnozy organizacji, ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz strategie rozwoju i konkurencji przedsiębiorstwa. 4) Zarządzanie strategiczne jako proces: podstawowe definicje, misja, strategia, cele, zadania organizacji, etapy procesu ZS. 5) Globalizacja i regionalizacja – szanse czy zagrożenia. 6) Analiza otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa, badanie potencjału globalizacyjnego sektora. 7) Fuzje i alianse strategiczne: rodzaje, procesy, uwarunkowania, korzyści, formy koncentracji przedsiębiorstw – grupy kapitałowe. 8) Przedsiębiorstwo partnerskie. 9) Metody portfelowe w analizie potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. 10) Użyteczność analizy SWOT w ocenie potencjału firmy: sekwencja działań, strategie. Segmentacja strategiczna. 11) Formułowanie i wdrażanie strategii w przedsiębiorstwie: rodzaje strategii, krzywa U Portera, model strategii Ansoffa, reorientacja strategiczna. Ćwiczenia: 1) Praca projektowa I – model konkurencyjności M.E. Portera. 2) Praca projektowa II – mapa grup strategicznych. 3) Praca projektowa III – analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa przy pomocy dwóch wybranych metod prezentowanych podczas wykładów.
Metody oceny: Egzamin pisemny (testy, pytania otwarte - ocena efektów kształcenia uzyskanych w ramach wykładu) i ocena 3 prac zaliczeniowych wykonanych samodzielnie przez studentów w zespołach projektowych (ocena efektów kształcenia uzyskanych w ramach ćwiczeń).
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: [1] Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa ( wyd. IV). PWE, Warszawa, 2014. Rozdziały 2, 3, 4, 5. [2] Gierszewska G., Olszewska B., Skonieczny J.: Zarządzanie strategiczne dla inżynierów, PWE, Warszawa 2013, Rozdziały 2, 3, 5, 6, 7.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt ZASTR_W01
ma wiedzę o metodach analizy otoczenia organizacji, metodach stosowanych przy formułowaniu i wdrażaniu strategii firmy
Sposób weryfikacji efektu: egzamin pisemny i ocena prac zaliczeniowych studentów
Efekt ZASTR_W02
ma wiedzę o procesach globalizacji we współczesnej gospodarce i przedsiębiorstwie
Sposób weryfikacji efektu: egzamin pisemny i ocena prac zaliczeniowych studentów
Efekt ZASTR_W03
ma wiedzę o roli zarządzania strategicznego w procesach dostosowawczych do zmian
Sposób weryfikacji efektu: egzamin pisemny i ocena prac zaliczeniowych studentów

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt ZASTR_U01
potrafi dokonać krytycznej oceny szans i zagrożeń w otoczeniu i słabych oraz słabych i mocnych stron i w tym kontekście zaproponować rozwiązania problemów
Sposób weryfikacji efektu: ocena projektu strategii opracowanej przez studentów dla konkretnej firmy
Efekt ZASTR_U02
potrafi zastosować analizy przypadków formułowania i wdrażania strategii organizacji firm polskich i zagranicznych o zasięgu globalnym i w małych przedsiębiorstwach działających na lokalnych rynkach
Sposób weryfikacji efektu: ocena projektu strategii opracowanej przez studentów dla konkretnej firmy
Efekt ZASTR_U03
potrafi dokonać oceny skuteczności strategii przedsiębiorstwa, poszukiwać i dokonywać wyboru metod zarządzania firmą adekwatnych dla danej organizacji
Sposób weryfikacji efektu: ocena projektu strategii opracowanej przez studentów dla konkretnej firmy

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt ZASTR_K01
potrafi współpracować w grupach projektowych
Sposób weryfikacji efektu: ocena realizacji projektu zespołowego
Efekt ZASTR_K02
jest przygotowany do negocjacji i kompromisu przy rozwiązywaniu problemów organizacji
Sposób weryfikacji efektu: ocena realizacji projektu zespołowego
Efekt ZASTR_K03
potrafi prezentować swoje zdanie dotyczącego sposobu rozwiązania problemu
Sposób weryfikacji efektu: ocena realizacji projektu zespołowego