Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 1
Wykładowca: Promotor
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Zarządzanie
Grupa: obowiązkowe
Wydziałowy kod: SEMD1
Semestr: 3
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 50h (2 ECTS): 10h (zajęcia seminaryjne) + 28h (przygotowanie konspektu pracy dyplomowej i prezentacji koncepcji pracy) + 10h (zapoznanie się z materiałami na wskazanych stronach internetowych)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,5ECTS: 12h (zajęcia seminaryjne)
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1,6 ECTS: 12h (zajęcia seminaryjne) + 28h (przygotowanie konspektu pracy dyplomowej i prezentacji koncepcji pracy) = 40h
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 12 0 0 0 12
Wymagania wstępne: posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do podjęcia i realizacji pracy dyplomowej
Limit liczby studentów: do 15 (prace dyplomowe)
Cele przedmiotu: Celem seminarium jest, aby po jego zakończeniu student: - posiadał informacje techniczno-organizacyjne konieczne do podjęcia i realizacji pracy dyplomowej, - potrafił szukać przydatnych źródeł informacji, - potrafił pracować zgodnie z ustalonym harmonogramem, - przestrzegał zasad etyki przy realizacji pracy.
Treści merytoryczne: 1) Zasady procesu projektowania dyplomowego. Harmonogram procesu projektowania dyplomowego. 2) Cel pracy dyplomowej. Problem badawczy. 3) Zawartość merytoryczna pracy i jej struktura (strona tytułowa, streszczenie w języku polskim/obcym, spis treści, wstęp, podział pracy na rozdziały, podrozdziały, zakończenie pracy: wnioski końcowe, wykaz źródeł informacji spisy tabel, rysunków, załączniki). 4) Redakcja pracy. 5) Metodyka pisania pracy dyplomowej, wyszukiwanie i analiza literatury, informacja o dostępnych bibliotekach cyfrowych oraz o dostępie do zbiorów Biblioteki Głównej PW. 6) Sposób wykorzystania źródeł litera-turowych. Zjawisko plagiatu i system Plagiat.
Metody oceny: Ocena formatywna: ocena udziału i aktywności w trakcie seminarium dyplomowego, ocena konspektu pracy dyplomowej; ocena terminowości realizacji kolejnych fragmentów pracy dyplomowej. Ocena sumatywna: (a) ocena konspektu pracy dyplomowej (konspekt należy przygotować z wykorzystaniem formularza FOR-15; konspekt musi być przygotowany zgodnie z zasadami redakcji prac przejściowych i dyplomowych zawartych w DOK-05 i jest podstawą do pisania pracy dyplomowej), (b) ocena terminowości złożenia konspektu: konspekt pracy dyplomowej powinien być przygotowany i przesłany promotorowi w terminie 4 tygodni od pierwszych zajęć seminarium dyplomowego; przekroczenie terminu, skutkuje obniżeniem oceny z seminarium dyplomowego (0,5 oceny za każdy kolejny tydzień opóźnienia), (c) ocena prezentacji koncepcji pracy dyplomowej.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Regulamin projektowania przejściowego i dyplomowego na Wydziale Zarządzania PW (informacje i wymagane formularze): http://www.ppd.wz.pw.edu.pl/ [2] Poradnik pisania pracy dyplomowej. Materiał Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, pod red. M. Ziółkowskiej. Samorząd Studentów PW, Warszawa 2009, http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/gdzie-szukac-literatury#11 [3] Od czego rozpocząć poszukiwania literatury do pracy? – materiał na stronach Biblioteki Głównej PW: http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/gdzie-szukac-literatury#top [4] Informacje dla autorów prac naukowych, magisterskich, dyplomowych: http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/instrukcja-dla-autorow
Witryna WWW przedmiotu: http://www.ppd.wz.pw.edu.pl/ - strona z plikami informacyjnymi i formularzami wykorzystywanymi w projektowaniu dyplomowym; każdy z promotorów może publikować dodatkowe informacje na stronach swojego seminarium na platformie eLecturer.
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt Wpisz opis
Efekty wiedzy studenta związane są bezpośrednio z realizacją pracy dyplomowej. W ramach seminarium rozwijane są przede wszystkim umiejętności i kompetencja społeczne.
Sposób weryfikacji efektu: Wpisz opis

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt SEMD1_U01
potrafi odnaleźć i właściwie wykorzystać źródła informacji, odnoszące się do obszaru problemowego pracy dyplomowej
Sposób weryfikacji efektu: ocena zaproponowanych w konspekcie pracy źródeł informa-cji (bibliografia, źródła internetowe)
Efekt SEMD1_U02
potrafi zarządzać własnym czasem, podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów harmonogramu
Sposób weryfikacji efektu: ocena terminowości złożenia konspektu pracy i harmonogramu jej realizacji
Efekt SEMD1_U03
potrafi zaproponować metody, techniki i narzędzia właściwe do rozwiązania problemu ustalonego w pracy dyplomowej
Sposób weryfikacji efektu: ocena metod, technik i narzędzi zaproponowanych w konspekcie pracy dyplomowej

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt SEMD1_K01
odczuwa konieczność aktualizacji wiedzy
Sposób weryfikacji efektu: ocena proponowanych źródeł informacji i ich aktualności
Efekt SEMD1_K02
rozumie potrzebę zachowań personalnych, przestrzega zasad etyki, unikania zjawiska plagiatu
Sposób weryfikacji efektu: ocena oryginalności zgłoszonego tematu, proponowanych materiałów i rozwiązań z punktu widzenia ewentualnego plagiatu