Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 2
Wykładowca: Promotor
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Zarządzanie
Grupa: obowiązkowe
Wydziałowy kod: SEMD2
Semestr: 4
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 75h (3 ECTS): 20h (zajęcia seminaryjne) + 25h (przygotowanie autoreferatu z realizacji pracy dyplomowej) + 38h (przygotowanie do prezentacji i próbnej obrony pracy dyplomowej)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,5 ECTS: 12h (zajęcia seminaryjne)
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 3 ECTS 12h (zajęcia seminaryjne) + 25h (przygotowanie autoreferatu z realizacji pracy dyplomowej) + 38h (przygotowanie do prezentacji i próbnej obrony pracy dyplomowej) = 75h
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 12 0 0 0 12
Wymagania wstępne: posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do podjęcia i realizacji pracy dyplomowej
Limit liczby studentów: do 15 (prace dyplomowe)
Cele przedmiotu: Celem seminarium jest, aby po jego zakończeniu student: - posiadał informacje techniczno-organizacyjne konieczne do podjęcia i realizacji pracy dyplomowej, - potrafił szukać przydatnych źródeł informacji, - potrafił pracować zgodnie z ustalonym harmonogramem, - przestrzegał zasad etyki przy realizacji pracy, - potrafił prezentować wyniki swojej pracy. -
Treści merytoryczne: 1) Ocena ekonomiczna projektów. 2) Zasady oceny prac dyplomowych. 3) Struktura autoreferatu i prezentacji przedstawianej przez studenta podczas egzaminu dyplomowego, przebieg egzaminu dyplomowego ze szczególnym uwzględnieniem sposobu prezentacji pracy. 4) Przeprowadzanie próbnych obron z udziałem wszystkich uczestników seminarium. 5) Omówienie dodatkowych zagadnień, charakterystycznych dla danej specjalności.
Metody oceny: Ocena formatywna: ocena udziału i aktywności w trakcie seminarium dyplomowego. Ocena sumatywna: ocena udziału i aktywności w trakcie seminarium dyplomowego w okresie całego semestru, ocena autoreferatu i próbnej obrony pracy dyplomowej.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Regulamin projektowania przejściowego i dyplomowego na Wydziale Zarządzania PW (informacje i wymagane formularze): http://www.ppd.wz.pw.edu.pl/ [2] Poradnik pisania pracy dyplomowej. Materiał Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, pod red. M. Ziółkowskiej. Samorząd Studentów PW, Warszawa 2009, http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/gdzie-szukac-literatury#11 [3] Od czego rozpocząć poszukiwania literatury do pracy? – materiał na stronach Biblioteki Głównej PW: http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/gdzie-szukac-literatury#top [4] Informacje dla autorów prac naukowych, magisterskich, dyplomowych: http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/instrukcja-dla-autorow [5] pozycje wskazane przez promotora.
Witryna WWW przedmiotu: http://www.ppd.wz.pw.edu.pl/ - strona z plikami informacyjnymi i formularzami wykorzystywanymi w projektowaniu dyplomowym; każdy z promotorów może publikować dodatkowe informacje na stronach swojego seminarium na platformie eLecturer.
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt Wpisz opis
Efekty wiedzy studenta związane są bezpośrednio z realizacją pracy dyplomowej. W ramach seminarium rozwijane są przede wszystkim umiejętności i kompetencja społeczne.
Sposób weryfikacji efektu: Wpisz opis

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt SEMD2_U01
potrafi odnaleźć i właściwie wykorzystać źródła informacji, odnoszące się do obszaru problemowego pracy dyplomowej
Sposób weryfikacji efektu: ocena źródeł informacji (bibliografia, źródła internetowe, in-ne)
Efekt SEMD2_U02
potrafi zarządzać własnym czasem, podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów harmonogramu
Sposób weryfikacji efektu: ocena terminowości złożenia autoreferatu

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt SEMD2_K01
odczuwa konieczność aktualizacji wiedzy
Sposób weryfikacji efektu: ocena proponowanych źródeł informacji i ich aktualności
Efekt SEMD2_K02
rozumie potrzebę zachowań personalnych, przestrzega zasad etyki, unikania zjawiska plagiatu
Sposób weryfikacji efektu: ocena proponowanych materiałów i rozwiązań z punktu wi-dzenia ewentualnego plagiatu
Efekt SEMD2_K03
potrafi przekazać informację o swoich osiągnieciach w sposób zwięzły i zrozumiały
Sposób weryfikacji efektu: ocena autoreferatu i wystąpienia podczas próbnej obrony