Nazwa przedmiotu: Ocena ryzyka transferu wiedzy i technologii
Wykładowca: dr inż. Tadeusz Kubik
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Zarządzanie
Grupa: Z1 - Transfer wiedzy i technologii
Wydziałowy kod: 4P2Z1
Semestr: 3
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 75h (3 ECTS): 12h (zajęcia ćwiczeniowe) + 43h (studia literaturowe) + 20h (przygotowanie projektu) + 1h (konsultacje)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,5 ECTS: 12h (zajęcia ćwiczeniowe) + 1h (konsultacje) = 13h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0,8 ECTS: 20h (przygotowanie projektu)
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 12 0 0 0 12
Wymagania wstępne: Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie prognozowania rozwoju technologii oraz analiz strategicznych. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie. Potrafi wykorzystywać właściwe metody, techniki i narzędzia do rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozumie, że w transferze wiedzy i technologii wiedza i umiejętności szybko stają się przestarzałe. Potrafi przekazać informację analityczne i interpretacje rozwiązań projekto-wych w sposób powszechnie zrozumiały.
Limit liczby studentów: od 15 do 30 (ćwiczenia)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - posiadał podstawową wiedzę w zakresie transferu wiedzy i technologii, form organizacyjnych transferu, oceny ryzyka transferu wiedzy i technologii, - posiadał uporządkowaną wiedzę w zakresie transferu wiedzy i technologii, analiz strategicznych w transferze technologii, - potrafił wykorzystać nabytą wiedzę z zakresu transferu wiedzy i technologii do rozumienia podstaw teoretycznych, - potrafił wykorzystać nabytą wiedzę do transferu wiedzy i technologii z uwzględnieniem poziomu międzynarodowego oraz między i wewnątrz organizacji gospodarczych, - rozumiał, że w transferze wiedzy i technologii wiedza i umiejętności szybko stają się przestarzałe. - znał przykłady i rozumiał przyczyny wadliwie działających systemów transferu wiedzy i technologii.
Treści merytoryczne: Wykonywanie (w ramach pracy własnej) indywidualnego raportu z analizy przedsięwzięcia w zakresie transferu wiedzy i technologii (przy konsultacyjnym wsparciu prowadzącego) – uzgodnionego w obszarze: tematu-rodzaju przedsięwzięcia, zakresu analizy, formy raportu z analizy.
Metody oceny: Ocena formatywna – na zajęciach jest dyskutowany i weryfikowany postęp realizacji projektu biznes planu. Ocena sumatywna: oceniana jest wartość merytoryczna projektu biznes planu, terminowość wykonania, redakcja raportu projektowego oraz wynik rozmowy zaliczającej. Ocena końcowa z przedmiotu w zakresie od 2 (niedostateczny) do 5 (bardzo dobry), do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie oceny 3 (dostateczny).
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Chong Y.Y., Brown E.M.: Zarządzanie ryzykiem projektu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków2001. [2] Grucza B., Ogonek K., Trocki M.: Zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2009.[3] Lock D.: Podstawy zarządzania projektami. PWE, Warszawa 2009. [4] Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa, MT Biznes, 2006. [5] Praca zbiorowa pod redakcją R. Borowieckiego i M. Romanowskiej: System informacji strategicznej, wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN Sp. z o.o., Warszawa 2001.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 4P2Z1_W01
ma usystematyzowaną wiedzę w zakresie planowania strategicznego w zarządzaniu innowacjami, w rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa
Sposób weryfikacji efektu: rozmowa zaliczająca na temat zawartości merytorycznej raportu z analizy przedsięwzięcia w zakresie transferu wiedzy i technologii
Efekt 4P2Z1_W02
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie projektowania strategii rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa
Sposób weryfikacji efektu: rozmowa zaliczająca na temat struktury raportu z analizy przedsięwzięcia w zakresie transferu wiedzy i technologii
Efekt 4P2Z1_W03
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie procedur analitycznych i interpretacji rozwiązań projektowych w sposób powszechnie zrozumiały
Sposób weryfikacji efektu: oceniana jest wartość merytoryczna raportu z analizy przedsięwzięcia w zakresie transferu wiedzy i technologii, terminowość wykonania raportu

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 4P2Z1_U01
potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę z zarządzania innowacjami do opisu procesów zarządzania i budowy modeli oraz realizacji raportu z analizy przedsięwzięcia w zakresie transferu wiedzy i technologii
Sposób weryfikacji efektu: rozmowa zaliczająca na temat zawartości merytorycznej raportu z analizy przedsięwzięcia w zakresie transferu wiedzy i technologii, redakcji raportu projektowego

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 4P2Z1_K01
potrafi wykazać się skutecznością w realizacji raportu z analizy przedsięwzięcia w zakresie transferu wiedzy i technologii, interpretacji rozwiązań projektowych w sposób powszechnie zrozumiały
Sposób weryfikacji efektu: rozmowa zaliczająca na temat sposobu realizacji raportu z analizy przedsięwzięcia w zakresie transferu wiedzy i technologii