Nazwa przedmiotu: Analizy strategiczne w transferze technologii
Wykładowca: prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Żuber
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Zarządzanie
Grupa: Z1 - Transfer wiedzy i technologii
Wydziałowy kod: 7P2Z1
Semestr: 4
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 75h (3 ECTS): 12h ( ćwiczenia) + 1h (konsultacje indywidualne) + 6x5h (opracowanie 6 ćwiczeń) + 10h (analiza i wykorzystanie w ramach pracy własnej studenta technologii informatycznych do ćwiczeń) + 16h (opracowanie raportu końcowego) + 6h (przygotowanie do obrony projektu)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,5 ECTS: 12h (ćwiczenia) +1h (konsultacje ) = 13h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 2,5 ECTS: 6x5h (opracowanie 6 ćwiczeń) +10h (analiza i wykorzystanie w ramach pracy własnej studenta technologii informatycznych do ćwiczeń) + 16h (opracowanie raportu końcowego) + 6h (przygotowanie do obrony projektu) = 62h
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 12 0 0 0 12
Wymagania wstępne: Wiedza w zakresie transferu i zarządzania technologią, zarządzania strategicznego, umiejętność obsługi komputera, edytora tekstu, wykorzystania internetu.
Limit liczby studentów: od 15 do 30 (ćwiczenia)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - posiadał podstawową wiedzę z zakresu: podstawowych pojęć, istoty zarządzania strategicznego i budowy strategii firmy w aspekcie transferu technologii, - znał źródła potencjalnych zmian technologicznych, - znał metody analizy dla strategii technologicznej i wyboru strategicznego, - potrafił – zgodnie z zadaną specyfikacją – dokonać analizy praktycznych przykładów i rozwiązań oraz zaproponować projekt strategii zarządzania transferem technologii, używając właściwych metod, technik i narzędzi, - posiadał umiejętność wdrażania strategii i planowania strategicznego, - potrafił wykazać się skutecznością w realizacji projektów w zakresie analiz strategicznych w transferze technologii i pro-jektowania strategii.
Treści merytoryczne: 1) Podstawowe pojęcia, 2) Istota zarządzania strategicznego i budowy strategii firmy w aspekcie transferu technologii. 3) Źródła potencjalnych zmian technologicznych. 4) Metody analizy dla strategii technologicznej, wybór strategiczny. 5) Zagadnienia związane z wdrożeniem strategii. 6) Planowanie strategiczne. 7) Analiza praktycznych przykładów i rozwiązań. 8) Projektowanie strategii technologicznej.
Metody oceny: Ocena formatywna: Na zajęciach weryfikowane jest wykonanie ćwiczeń -elementów projektu składających się na projekt. Elementy projektu są dyskutowane i weryfikowane na każdym etapie jego wykonania. Ocena sumatywna : Oceniana jest wartość merytoryczna projektów i ich możliwości implementacyjne, terminowość wykonania prac, redakcja całości raportu projektowego oraz wynik indywidualnej rozmowy zaliczeniowej członków zespołu z prowadzącym; ocena z ćwiczeń projektowych w zakresie 2-5; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie oceny >=3.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsię-biorstwa. PWE, Warszawa 2003. [2] Krupski R.: Zarządzanie strategiczne. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002. [3] Penc J.: Strategie zarządzania - perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. Teoria i praktyka zarządzania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002. [4] Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992. [5] Stabryła A.: Zarzadzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWN, Warszawa 2002. [6] Vollmuth H.J.: Controlling od A instrumenty do Z. Analizy operacyjne i strategiczne. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995. [7] Zarządzanie technologią. UNIDO, Wyd. Biuro OPI, 2001. [8] R.Żuber : Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Wyd. Difin, Warszawa 2008. [9] Żuber R.i inni: Technology Transfer. Selected concepts of solutions. Wyd. Difin, Warszawa 2009.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 7P2Z1_W01
posiada podstawową wiedzę z zakresu: podstawowych pojęć, istoty zarządzania strategicznego i budowy strategii firmy w aspekcie transferu technologii
Sposób weryfikacji efektu: ocena opracowanych ćwiczeń i raportu końcowego oraz wykorzystanych technologii informatycznych, rozmowa zaliczeniowa
Efekt 7P2Z1_W02
zna źródła potencjalnych zmian technologicznych
Sposób weryfikacji efektu: ocena opracowanych ćwiczeń i raportu końcowego, oraz wykorzystanych technologii informatycznych, rozmowa zaliczeniowa
Efekt 7P2Z1_W03
znał metody analizy dla strategii technologicznej i wyboru strategicznego
Sposób weryfikacji efektu: ocena opracowanych ćwiczeń i raportu końcowego, oraz wykorzystanych technologii informatycznych, rozmowa zaliczeniowa

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 7P2Z1_U01
potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją – dokonać analizy praktycznych przykładów i rozwiązań oraz zaproponować projekt strategii zarządzania transferem technologii używając właściwych metod, technik i narzędzi
Sposób weryfikacji efektu: ocena opracowanych ćwiczeń i raportu końcowego, rozmowa zaliczeniowa, ocena możliwości implementacyjnych projektu
Efekt 7P2Z1_U02
posiada umiejętność wdrażania strategii i planowania strategicznego
Sposób weryfikacji efektu: ocena opracowanych ćwiczeń i raportu końcowego, rozmowa zaliczeniowa, ocena możliwości implementacyjnych projektu

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 7P2Z1_K01
potrafił wykazać się skutecznością w realizacji projektów w zakresie analiz strategicznych w transferze technologii i projektowania strategii
Sposób weryfikacji efektu: ocena opracowanych ćwiczeń i raportu końcowego, rozmowa zaliczeniowa, ocena możliwości implementacyjnych projektu