Nazwa przedmiotu: Marketing w transferze wiedzy i technologii
Wykładowca: dr inż. Tadeusz Kubik
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Zarządzanie
Grupa: Z1 - Transfer wiedzy i technologii
Wydziałowy kod: 8P2Z1
Semestr: 4
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 75h (3 ECTS): 12h (zajęcia ćwiczeniowe) + 43h (studia literaturowe) + 20h (przygotowanie projektu) + 1h (konsultacje)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,5 ECTS: 12h (zajęcia ćwiczeniowe) + 1h (konsultacje) = 13h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0,8 ECTS: 20h (przygotowanie projektu)
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 12 0 0 0 12
Wymagania wstępne: Wiedza w zakresie marketingu, definiowania rynku, segmentacji rynku ilościowego określania rynku, wyboru rynku docelowego, marketingu mix, roli i znaczenia problematyki ochrony własności intelektualnej, metod pozyskiwania wiedzy, technik transferu wiedzy i technologii. Potrafi –zgodnie z zadaną specyfikacją –zaprojektować oraz zre-alizować prosty proces, system, obiekt typowy dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi. Rozumie potrzebę kształcenia się.
Limit liczby studentów: od 15 do 30 (ćwiczenia)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - posiadał podstawową wiedzę w zakresie projektowania planu marketingowego dla transferu wiedzy i technologii, - potrafił zaprojektować plan marketingowy dla rynku instytucjonalnego, - potrafił przekazać informacje w zakresie planu marketingowego w sposób powszechnie zrozumiały.
Treści merytoryczne: Wykonywanie (w ramach pracy własnej) indywidualnego projektu planu marketingowego (przy konsultacyjnym wsparciu prowadzącego) – uzgodnionego w obszarze: tematu, formy, zakresu i etapowości.
Metody oceny: Ocena formatywna: na zajęciach jest dyskutowany i weryfikowany postęp realizacji projektu planu marketingowego. Ocena sumatywna: oceniana jest wartość merytoryczna projektu planu marketingowego, terminowość wykonania, redakcja raportu projektowego oraz wynik rozmowy zaliczającej. Końcowa ocena z przedmiotu w zakresie od 2 (niedostateczny) do 5 (bardzo dobry), do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie oceny 3 (dostateczny).
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Gołębiowski T. (red.): Marketing na rynku instytucjonalnym. PWE, Warszawa 2003. [2] Urbaniak M.: Marketing przemysłowy. Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1999. [3] Wojciechowski T.: Marketing na rynku środków produkcji. PWE, Warszawa 2003.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 8P2Z1_W01
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie marketingu w transferze wiedzy i technologii i międzynarodowego otoczenia marketingu
Sposób weryfikacji efektu: rozmowa zaliczająca na temat zawartości merytorycznej projektu planu marketingowego, uzasadnienia przyjętych rozwiązań, redakcji raportu projektowego

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 8P2Z1_U01
potrafi zaprojektować plan marketingowy dla rynku instytucjonalnego.
Sposób weryfikacji efektu: oceniana jest wartość merytoryczna projektu planu marketingowego, terminowość wykonania, redakcja raportu projektowego

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 8P2Z1_K01
potrafi przekazać informacje zawarte w projekcie planu marketingowym dla rynku instytucjonalnego w sposób powszechnie zrozumiały
Sposób weryfikacji efektu: rozmowa zaliczająca na temat zawartości merytorycznej projektu planu marketingowego