Nazwa przedmiotu: Zaawansowane systemy produkcyjne
Wykładowca: dr inż. Ryszard Rafalski
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Zarządzanie
Grupa: Z2 - Systemy produkcyjne i logistyczne
Wydziałowy kod: 5P2Z2
Semestr: 4
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 75h (3 ECTS): 12h (ćwiczenia) + 32(opracowanie ćwiczeń zadaniowych i poznawczych) + 12 (przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń) + 10h (przygotowanie do zajęć interaktywnych) + 1h (konsultacje)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,5 ECTS: 12h (ćwiczenia) + 1h (konsultacje) = 13h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 2 ECTS: 12h (ćwiczenia) + 40h (opracowanie ćwiczeń zadaniowych i poznawczych) = 52h
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 12 0 0 0 12
Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z organizacji i projektowania systemów produkcyjnych, podstawowa wiedza z zakresu badań i rozwoju produktów i technologii na rynku, podstawowa wiedza z komputerowej integracji produkcji
Limit liczby studentów: od 15 do 30 (ćwiczenia)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - posiadał podstawową wiedzę z zakresu zautomatyzowanych form produkcji, elastycznych systemów produkcyjnych, integracji projektowania i wytwarzania, - potrafił przygotować podstawowe założenia analizy i oceny możliwości sukcesywnego wdrażania zaawansowanych systemów produkcyjnych, - potrafił ocenić negatywne skutki społeczne w pierwszych etapach wdrażania i zastosowania zaawansowanych systemów produkcyjnych.
Treści merytoryczne: 1) Wprowadzenie do organizacji ćwiczeń, podstawowe pojęcia w zakresie zautomatyzowanych form produkcji; założenia i wymagania ćwiczeń zadaniowych, ćwiczeń o charakterze poznawczym i prezentacji, ćwiczeń – panele dyskusyjne, ocena i synteza oraz wybór rozwiązań. 2/3) Strategie technologiczne, opcje zmian technologicznych, rozwój technik wytwarzania – techniki XXI wieku. Zadanie samodzielnie dla zespołów 2 – osobowych. 4) Czynniki rozwoju zaawansowanych systemów produkcyjnych, ewolucja produkcji w funkcji żądań rynku, ocena atrakcyjności technologii, ocena pozycji technologicznej przedsiębiorstwa. Zadania dla zespołów 2 – osobowych. 5) Proces integracji systemu produkcyjnego, kryteria technicznej oceny systemu produkcyjnego, integracja projektowania i wytwarzania produktu, inżynieria współbieżna. Zadania dla zespołów 2- osobowych. 6) Elastyczne systemy produkcyjne, cechy elastycznego systemu produkcyjnego – elastyczność, automatyzacja, integracja; przekroje elastyczności: maszyn, asortymentu produkcji, wielkości produkcji, procesu technologicznego, marszrut, rozwoju systemu, ograniczeń kolejności, liczby personelu, produkcji); podsystemy funkcjonalne ESP. Zadania poznawcze do zespołów 2 – osobowych. 7) Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania; zastosowanie komputerów we wszystkich, związanych z procesem produkcji obszarów działania przedsiębiorstwa; techniki i programy (CAx) szeroko stosowane w zintegrowanych wytwarzaniu. Zadanie po-znawcze dla zespołów 2 – osobowych. 8) Prezentacja zaa-wansowanego systemu produkcyjnego z dominacją automatyzacji. Panel dyskusyjny – charakterystyka systemu, zalety i ograniczenia. Prezentacja zaawansowanego systemu produkcyjnego z dominacją elastyczności i integracji, panel dyskusyjny – charakterystyka systemu, zalety i ograniczenia oraz możliwości wykorzystania, zmiana struktury zatrudnienia. Zadania dla zespołów 2 - osobowych 9) Systemy produkcyjne przyszłości – inteligentne systemy produkcyjne, bioniczne systemy produkcyjne, holonowe systemy produkcyjne, fraktalne systemy produkcyjne, organizacja holograficzna. Zadanie poznawcze dla zespołu 2-osobowego. 10)Wybrane problemy ekonomiczne, organizacyjne i edukacyjne w procesie wdrażania zaawansowanych systemów produkcyjnych. Kolokwium zaliczeniowe.
Metody oceny: Ocena formatywna: ocena poprawności zadań wykonanych przez studentów podczas ćwiczeń , elementy zadań są dyskutowane i oceniane jest ich zrozumienie. Wybrane interaktywne formy prowadzenia ćwiczeń (studia przypadków). Ocena sumatywna : przeprowadzenie sprawdzianu pisemnego, a szczególnych przypadkach dodatkowo ustnego; ocena z zaliczenia sprawdzianu w zakresie 2-5; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie oceny > = 3,0. Oceniana jest wartość merytoryczna zadań, samodzielność rozwiązanych przez studentów zadań i sformułowanych wniosków; ocena zadań w zakresie 2 – 5; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie z każdego zadania ocena oceny > = 3,0. Końcowa ocena z przedmiotu: Przedmiot uznaje się za zaliczony, jeśli zarówno ocena z zaliczenia sprawdzianu pisemnego jak i ćwiczeń jest > = 3,0. Ocena z przedmiotu jest obliczona zgodnie z formułą: 0,5 *ocena zadań + 0,5* ocena ze sprawdzianu pisemnego.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Chlebuś E.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. WNT, Warszawa 2000. [2] Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania. WNT, Warszawa 2000. [3] Lis S., Santarek K., Strzelczak S.: Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych. PWN, Warszawa 1994. [4] Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN, Warszawa 2006. [5] Praca zbiorowa pod redakcją M. Marciniaka: Elementy automatyzacji we współczesnych procesach wytwarzania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007. [6] Zawadzka L.: Współczesne problemy i kierunki rozwoju elastycznych systemów produkcyjnych. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007. [7] Zawadzka L., Badurek J.: Technologie agentowe w elastycznej produkcji. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 5P2Z2_W01
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zaawansowanych systemów produkcyjnych – niezbędną do formułowania zadań w planowaniu strategicznym rozwoju systemów produkcyjnych.
Sposób weryfikacji efektu: wykonanie i zaliczenie ćwiczenia tematycznego oraz sprawdzian zaliczający przedmiot
Efekt 5P2Z2_W02
ma uporządkowaną wiedzę na temat integracji procesów produkcyjnych – niezbędną do formułowania zadań w zakresie integracji projektowania i wytwarzania oraz zarządzania.
Sposób weryfikacji efektu: wykonanie i zaliczenie ćwiczenia tematycznego oraz sprawdzian zaliczający przedmiot.

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 5P2Z2_U01
potrafi ocenić wybór stopnia automatyzacji według kryterium opłacalności
Sposób weryfikacji efektu: wykonanie i zaliczenie ćwiczenia tematycznego oraz sprawdzian zaliczający przedmiot.
Efekt 5P2Z2_U02
potrafi wskazać obszary ryzyka wynikające ze zbyt daleko rozwiniętej automatyzacji procesu wytwarzania
Sposób weryfikacji efektu: wykonanie i zaliczenie tematu ryzyka w wybranym ćwiczeniu i sprawdzian zaliczający przedmiot.

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 5P2Z2_K01
zna przykłady i rozumie przyczyny niskiej jakości i wysokich kosztów produkcji z tytułu braku lub zbyt niskiego poziomu automatyzacji
Sposób weryfikacji efektu: prezentacja przykładów z literatury przez zespoły 2-osobowe na ćwiczeniach, sprawdzian zaliczający przedmiot