Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów transportu i spedycji
Wykładowca: prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Izdebski
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Zarządzanie
Grupa: Z2 - Systemy produkcyjne i logistyczne
Wydziałowy kod: 6P2Z2
Semestr: 4
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): -
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: -
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 12 0 0 0 12
Wymagania wstępne: Wiedza w zakresie organizacji systemów produkcyjnych oraz podstawowych koncepcji i metod zarządzania produkcją.
Limit liczby studentów: od 15 do 30 (ćwiczenia)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - posiadał uporządkowaną wiedzę z zakresu analizy, oceny oraz tworzenia programów poprawy produktywności w przedsiębiorstwie w oparciu o koncepcje, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu , - potrafił pozyskiwać informacje na temat produktywności, analizować je i wykorzystywać wiedzę zdobytą w toku studiów do wskazania sposobów poprawy produktywności systemów produkcyjnych - rozumiał przyczyny niskiej produktywności systemów produkcyjnych, które prowadzą do poważnych strat finansowych i społecznych
Treści merytoryczne: 1) Pojęcie produktywności. Znaczenie produktywności. Międzynarodowy kontekst produktywności. 2) Czynniki wpływające na produktywność. 3) Ocena produktywności. Mierniki produktywności. Benchmarking. Projekt 1. Opracować statystykę produktywności dla wybranego zagadnienia.4) System oceny produktywności w przedsiębiorstwie Mierniki produktywności dla stanowisk pracy i komórek I stopnia. Projekt 2. Opracować mierniki produktywności dla wybranego stanowiska. 5) Kaizen- podstawowa koncepcja poprawy produktywności. Organizacja poprawy produktywności w przedsiębiorstwie. 6) Programy poprawy produktywności. Koncepcje zarządzania ukierunkowane na poprawę produktywności (Lean Manufacturing, TOC, TQM, TPM, Six Sigma, BPR). Esej na temat związany z problematyką produktywności systemów produkcyjnych. 7) Metody i techniki wykorzystywane dla poprawy produktywności. Ćwiczenie 1. Diagram Ishikawy. 8) Metody i techniki wykorzystywane dla poprawy produktywności - cd. Ćwiczenie 2. Diagram Pareto. 9) Metody i techniki wykorzystywane dla poprawy produktyw-ności - cd. Ćwiczenie 3. Diagram Konfliktu. 10) Omówienie prac zali-czeniowych i zaliczenie przedmiotu.
Metody oceny: Ocena formatywna: ocena poprawności ćwiczeń wykonanych przez studentów podczas zajęć oraz interaktywna forma prowadzenia zajęć audytoryjnych. Ocena sumatywna: oceniana jest wartość merytoryczna, terminowość wykonania oraz redakcja projektów i eseju, a ponadto wynik rozmowy zaliczeniowej z prowadzącym. Przedmiot jest zaliczony jeśli projekty oraz esej są zaliczone na ocenę co najmniej 3.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1) Pojęcie produktywności. Znaczenie produktywności. Międzynarodowy kontekst produktywności. 2) Czynniki wpływające na produktywność. 3) Ocena produktywności. Mierniki produktywności. Benchmarking. Projekt 1. Opracować statystykę produktywności dla wybranego zagadnienia.4) System oceny produktywności w przedsiębiorstwie Mierniki produktywności dla stanowisk pracy i komórek I stopnia. Projekt 2. Opracować mierniki produktywności dla wybranego stanowiska. 5) Kaizen- podstawowa koncepcja poprawy produktywności. Organizacja poprawy produktywności w przedsiębiorstwie. 6) Programy poprawy produktywności. Koncepcje zarządzania ukierunkowane na poprawę produktywności (Lean Manufacturing, TOC, TQM, TPM, Six Sigma, BPR). Esej na temat związany z problematyką produktywności systemów produkcyjnych. 7) Metody i techniki wykorzystywane dla poprawy produktywności. Ćwiczenie 1. Diagram Ishikawy. 8) Metody i techniki wykorzystywane dla poprawy produktywności - cd. Ćwiczenie 2. Diagram Pareto. 9) Metody i techniki wykorzystywane dla poprawy produktyw-ności - cd. Ćwiczenie 3. Diagram Konfliktu. 10) Omówienie prac zali-czeniowych i zaliczenie przedmiotu.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 6P2Z2_W01
ma elementarną wiedze z zakresy: procesów transportowo-spedycyjnych.
Sposób weryfikacji efektu: pisemne zaliczenie przedmiotu
Efekt 6P2Z2_W02
posiada uporządkowana wiedzę z zakresu rynku, podaży i popytu, cen oraz form usług transportowych
Sposób weryfikacji efektu: pisemne zaliczenie przedmiotu
Efekt 6P2Z2_W03
posiada szczegółową wiedze z zakresu: projektowania procesów transportu i spedycji, wyznaczania kosztów i analizy ekonomicznej procesów transportu i spedycji .
Sposób weryfikacji efektu: pisemne zaliczenie przedmiotu

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 6P2Z2_U01
posiada szczegółowe umiejętności z zakresu: projektowania systemów transportu i spedycji
Sposób weryfikacji efektu: pisemne zaliczenie przedmiotu
Efekt 6P2Z2_ U02
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł z zakresu projektowania systemów transportu i spedycji do celów praktycznych
Sposób weryfikacji efektu: pisemne zaliczenie przedmiotu
Efekt 6P2Z2_U03
potrafi zastosować wiedzę teoretyczna z zakresu projektowania systemów transportu i spedycji do celów praktycznych
Sposób weryfikacji efektu: pisemne zaliczenie przedmiotu

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 6P2Z2_K01
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie konieczność dalszego doskonalenia się zawodowego i rozwoju osobistego
Sposób weryfikacji efektu: pisemne zaliczenie przedmiotu
Efekt 6P2Z2_K02
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania z zakresu projektowania systemów transportu i spedycji
Sposób weryfikacji efektu: pisemne zaliczenie przedmiotu i praca w grupach podczas wykonywania prac ćwiczeniowych
Efekt 6P2Z2_K03
rozumie ograniczenia: wynikające z aktualnego poziomu rozwoju procesów logistycznych, wynikające z możliwości rozwoju systemów transportu i spedycji
Sposób weryfikacji efektu: pisemne zaliczenie przedmiotu