Nazwa przedmiotu: Systemy gromadzenia i przetwarzania danych
Wykładowca: mgr Małgorzata Waszkiewicz
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Zarządzanie
Grupa: Z3 - Gospodarka cyfrowa
Wydziałowy kod: 4P2Z3
Semestr: 3
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 75h (3 ECTS): 12h (ćwiczenia) + 1h (konsultacje) + 32h (przygotowanie do ćwiczeń, praca z literaturą) + 10x3h (realizacja projektu)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,5 ECTS: 12h (ćwiczenia) + 1h (konsultacje) = 13h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 2,2 ECTS: 12h (ćwiczenia) + 32h (przygotowanie do ćwiczeń, praca z literatu-rą) + 10x3h (realizacja projektu) = 54h
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 12 0 0 0 12
Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu podstaw zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania informacją. Umiejętność formułowania problemów i potrzeb w zakresie zarządzania zasobami informacyjnymi przedsiębiorstwa. Kompetencje w zakresie samodzielnej pracy ze źródłami literaturowymi.
Limit liczby studentów: od 15 do 30 (ćwiczenia)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - posiadał podstawową wiedzę z zakresu systemów gromadzenia i przetwarzania danych, - potrafił przygotować założenia projektowe oraz zorganizować przedsięwzięcie projektowe dla systemu gromadzenia i przetwarzania danych, - potrafił współuczestniczyć w pracach zespołu projektowo-wdrożeniowego systemu gromadzenia i przetwarzania danych.
Treści merytoryczne: 1) Przedstawienie programu i regulaminu zajęć, sprawy organizacyj-ne. 2) Wprowadzenie do zagadnień gromadzenia i przetwarzania danych. 3) Utworzenie zespołów projektowych. Wydanie tematów projektowych i omówienie zasad realizacji projektów. 4) Modelowanie danych i przegląd modeli danych. 5) Relacyjne i relacyjno-obiektowe bazy danych. 6) Równoległe i rozproszone bazy danych. 7) Rozmyte bazy danych. 8) Dane strukturalne i semistrukturalne. 9) Języki zarządzania danymi. 10) Kolokwium nr 1. 11) Duże zbiory danych. Integracja danych. 12) Zarządzanie jakością danych. 13) Hurtownie i składnice danych. 14) Analiza i przetwarzanie danych. 15) Eksploracja danych. 16) Przegląd systemów gromadzenia i przetwarzania danych. 17) Projektowanie i implementacja systemu gromadzenia i przetwarzania danych. 18) Wdrażanie i eksploatacja systemu gromadzenia i przetwarzania danych. 19) Kolokwium nr 2. 20) Rozliczenie raportów projekto-wych.
Metody oceny: Na ocenę przedmiotu składają się następujące elementy: dwa kolokwia sprawdzające wiedzę teoretyczną oraz realizacja projektu w zespołach 2-osobowych. Ocena przedmiotu składa się z następujących elementów: Ocena formatywna: na zajęciach dyskutowane jest i weryfikowane wykonanie kolejnych etapów projektów. Istnieje możliwość poprawienia wyników każdego z nich. Ocena sumatywna: oceniana jest punktowo wartość merytoryczna każdego z wykonanych elementów projektów (na zaliczenie konieczne jest uzyskanie min 26 pkt na 50 pkt max). Przeprowadzane są i oceniane punktowe dwa kolokwia (na zaliczenie konieczne jest uzyskanie min 26 pkt na 50 pkt max). Końcowa ocena z przedmiotu: Ocena końcowa jest sumą uzyskanych punktów z każdej z dwóch części składowych oceny (projektu oraz kolokwiów) pod warunkiem zaliczenia każdej z nich.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Garcia-Molina, H., Ullman, J. D., & Widom, J.: Systemy baz danych. Kompletny podręcznik. Wydanie II. Helion, Gliwice, Warszawa 2011. [2] Myszkorowski, K., Zadrożny, S., & Szczepaniak, P. S.: Klasyczne i rozmyte bazy danych: modele, zapytania i podsumowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2008. [3] Todman, C.: Projektowanie hurtowni danych Wspomaganie zarządzania relacjami z klientami. Seria: Kanon informatyki. Helion, Gliwice, Warszawa 2011. [4] Januszewski A.: Funkcjonalność Informatycznych Systemów Zarządzania. T. 2. Systemy Business Intelligence. PWN, Warszawa 2008.
Witryna WWW przedmiotu: www.electurer.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 4P2Z3_W01
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu systemów gromadzenia i przetwarzania danych
Sposób weryfikacji efektu: kolokwia zaliczeniowe, wykonanie projektu
Efekt 4P2Z3_W02
ma elementarną wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów zarządzania zasobami danych przedsiębiorstwa
Sposób weryfikacji efektu: kolokwia zaliczeniowe, wykonanie projektu
Efekt 4P2Z3_W03
ma elementarną wiedzę w zakresie projektowania, budowy i wdrażania systemów gromadzenia i przetwarzania danych
Sposób weryfikacji efektu: kolokwia zaliczeniowe, wykonanie projektu

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 4P2Z3_U01
potrafi pracować indywidualnie i w zespole, w tym także zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów
Sposób weryfikacji efektu: kolokwia zaliczeniowe, wykonanie projektu
Efekt 4P2Z3_U02
potrafi konstruować struktury modeli danych, dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstwa.
Sposób weryfikacji efektu: kolokwia zaliczeniowe, wykonanie projektu
Efekt 4P2Z3_U03
potrafi dobrać technologię informatyczną do zarządzania określoną kategorią zasobów danych.
Sposób weryfikacji efektu: kolokwia zaliczeniowe, wykonanie projektu

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 4P2Z3_K01
wie, że w zarządzaniu wiedza i umiejętności szybko stają się przestarzałe. Rozumie zatem potrzebę aktualizacji tej wiedzy.
Sposób weryfikacji efektu: kolokwia zaliczeniowe, wykonanie projektu
Efekt 4P2Z3_K02
ma doświadczenia z pracą zespołową.
Sposób weryfikacji efektu: wykonanie projektu
Efekt 4P2Z3_K03
potrafi przekazać wiedzę z zakresu systemów gromadzenia i przetwarzania danych w sposób przystępny i powszechnie zrozumiały
Sposób weryfikacji efektu: kolokwia zaliczeniowe, wykonanie projektu