Nazwa przedmiotu: Modele biznesowe gospodarki cyfrowej
Wykładowca: dr inż. Artur Gąsiorkiewicz
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Zarządzanie
Grupa: Z3 - Gospodarka cyfrowa
Wydziałowy kod: 6P2Z3
Semestr: 4
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 75h (3 ECTS): 12h (ćwiczenia) + 2h (konsultacje) + 3h (udział w e-konsultacjach) + 20h (przygotowanie teoretyczne do realizacji ćwiczeń) + 28h (zadanie projektowe) + 10h (przygotowanie do kolokwium)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,7 ECTS: 12h (ćwiczenia) + 2h (konsultacje) + 3h (e-konsultacje) = 17h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1,8 ECTS: 12h (ćwiczenia) + 2h (konsultacje) + 3h (udział w e-konsultacjach) + 28h (zadanie projektowe) = 45h
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 12 0 0 0 12
Wymagania wstępne: znajomość zagadnień wirtualizacji działalności gospodarczej, znajomość podstaw e-biznesu, znajomość technologii internetowych
Limit liczby studentów: od 15 do 30 (ćwiczenia)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - posiadał podstawową wiedzę w zakresie klasyfikacji i budowy modeli biznesowych gospodarki cyfrowej i ich związku z procesem wirtualizacji działalności gospodarczej, - potrafił formułować oraz kierować strategią rozwoju IT w przedsiębiorstwie w związku z implementacją określonych modeli biznesowych gospodarki cyfrowej, - rozumiał potrzebę aktualizacji i poszerzania wiedzy w zakresie modeli biznesowych gospodarki cyfrowej, w związku z dynamicznym rozwojem technologii teleinformatycznych i zmianami zachodzącymi na rynku elektronicznym
Treści merytoryczne: 1) Istota modeli biznesowych gospodarki cyfrowej. 2) Wpływ wirtualizacji działalności gospodarczej na rozwój modeli biznesowych gospodarki cyfrowej. 3) Zmiany na rynku globalnym wynikające z rozwoju modeli biznesu gospodarki cyfrowej. 4) Innowacyjność jako czynnik rozwoju modeli biznesowych gospodarki cyfrowej. 5) Rynek wirtualny i zmiany zachodzące na nim. 6) Relacje między podmiotami rynku elektronicznego. 7) Wpływ społeczności wirtualnych na modele biznesowe gospodarki cyfrowej. 8) Modele biznesowe gospodarki cyfrowej na rynku B2C. 9) Modele biznesowe gospodarki cyfrowej na rynku B2B. 10) Budowa i realizacja strategii przedsiębiorstwa na rynku elektronicznym.
Metody oceny: Ocena formatywna: ocena poprawności wykonania ćwiczeń realizowanych w trakcie zajęć, bieżące omawianie wyników ćwiczeń. Ocena sumatywna: kolokwium (pytania testowe, pytania otwarte) – ocena w zakresie 2-5 oraz zadanie projektowe (case) realizowane w grupach – ocena w zakresie 2-5. Wymagane jest uzyskanie oceny >=3 z obu elementów zaliczenia. Ocena z ćwiczeń obliczana jest zgodnie z formułą 0,5 x ocena z kolokwium + 0,5 x ocena z wykładu Końcowa ocena z przedmiotu: Końcowa ocena z przedmiotu jest oceną z ćwiczeń.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Borcuch A.: Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodar-ce. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010 r. [2] Hejduk I.: Przedsiębiorczość nowych mediów. Analiza modeli biznesowych firm internetowych. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013 r. [3] Szopiński T.: E-konsument na rynku usług. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012 r. [4] Szpringer W.: Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012 r. [5] Żurak-Owczarek C.: E-biznes w wymiarze globalnym i lokalnym”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 r.
Witryna WWW przedmiotu: www.eLecturer.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 6P2Z3_W01
ma usystematyzowaną wiedzę w zakresie klasyfikacji i budowy modeli biznesowych gospodarki cyfrowej i ich związku z procesem wirtualizacji działalności gospodarczej
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium (pytania testowe, pytania otwarte)

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 6P2Z3_U01
potrafi formułować oraz kierować strategią rozwoju IT w przedsiębiorstwie w związku z implementacją określonych modeli biznesowych gospodarki cyfrowej
Sposób weryfikacji efektu: zadanie projektowe (case) realizowane w grupach

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 6P2Z3_K01
rozumie potrzebę aktualizacji i poszerzania wiedzy w zakresie modeli biznesowych gospodarki cyfrowej, w związku z dynamicznym rozwojem technologii teleinformatycznych i zmianami zachodzącymi na rynku elektronicznym
Sposób weryfikacji efektu: ocena zakresu uwzględnienia nowoczesnych technologii informatycznych i modeli biznesowych gospodarki cyfrowej przy realizacji zadania projektowego (case) realizowanego w grupach