Nazwa przedmiotu: Ryzyko systemu finansowego
Wykładowca: prof. zw. dr hab. Jan Monkiewicz
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Zarządzanie
Grupa: Z4 - Rynki i instytucje finansowe
Wydziałowy kod: 8P2Z4
Semestr: 4
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 76h (3 ECTS): 12h (uczestnictwo w zajęciach ćwiczeniowych) + 1h (konsultacje)+ 34h (zapoznanie się z litaraturą) + 15h (przygotowanie projektu) + 14h (przygotowanie do zaliczenia przedmiotu)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,5 ECTS: 12h (uczestnictwo w zajęciach ćwiczeniowych) + 1h (konsultacje) = 13h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0,6 ECTS: 15h (przygotowanie projektu) = 15h
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 12 0 0 0 12
Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zasad i mechanizmów rynków finansowych
Limit liczby studentów: od 15 do 30 (ćwiczenia)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - posiadał podstawową wiedzę z zakresu systemu finansowego, jego struktury i jego ryzyka, - potrafił zrozumieć funkcjonowanie systemu finansowego i określać jego podstawowe ryzyka, - potrafił pracować w zespole i pozyskiwać niezbędne informacje z otoczenia.
Treści merytoryczne: 1) System finansowy. Pojęcia składowe, funkcje, rodzaje. Rola systemu płatniczego. Mierniki rozwoju systemu. Typy systemów finansowych: bank based, capital based, rola państwa, rola zagranicy, koncentracja w systemach finansowych. Finansjalizacja. SIFIs. 2) System finansowy Polski. 3) Ryzyka w systemie finansowym. Pojęcie, rodzaje/systemowe, płynności, kredytowe, rynkowe, operacyjne. Ryzyka instytucji finansowych. Ryzyka zakładów ubezpieczeń. Ryzyko bankowe. Interconnectedness i contagion. 4) Kryzysy finansowe jako efekt materializacji ryzyka. Przyczyny, rodzaje, skutki. 5) Zarzadzanie ryzykiem. Podstawowe procesy. Rola dyscypliny regulacyjnej. Bazylea, RBC, Solvency, Bail in i bail out. Fundusze gwarancyjne i rezolucyjne. SIFIs. 6) Systemy i Instrumenty zarzadzania ryzykiem. Poziom kraju: regulacje, polityka finansowa, nadzór. Polityka makro ostrożnościowa i mikro ostrożnościowa. Na poziomie podmiotów - zarzadzanie kapitałem, gospodarka ryzykiem, instrumenty pochodne, reasekuracja.
Metody oceny: Bieżąca aktywność na zajęciach, wykonanie projektu
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Brockmeijer J., Moretti M., Osinski J.,et al.: Macroprudential policy an organizing framework. IMF, March 14, 2011. [2] Cihak M.: FSR what are they good for. IMF, 2010. [3] CPSS-Principles for financial market infrastructure. BIS, 2012. [4] Capiga M., et al.: Sieć bezpieczeństwa rynku finansowego, CeDeWu, 2010. [5] Jajuga K. (red): Zarządzanie ryzykiem, PWN, 2007. [6] Jurkowska-Zajdler A.: Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa UE. C.H. Beck, 2008. [7] Dijkman M.: A framework for assessing systemic risk in insurance. WB, WPS 5282, April 2010. [8] Monkiewicz M.: Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego UE a systemy gwarancyjne pewności ochrony ubezpieczeniowej. Poltext, 2012. [9] Polanski Z., et al.: System finansowy Polski. PWE 2912. [10] Solarz J.K.: Zarzadzanie ryzykiem systemu finansowego. PWN, 2008. [11] Rethinking the role of the State in finance. World Bank 2013. [12] Financial crisis. IMF 2013,WP13/28. [13] Tobian A.: The changing nature of financial intermediation…Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, March 2010. [14] Thornton P.: Financial stability, systemic risk and macroprudetial supervision: an actuarial perspective. Presentation to OECD, June 2010. [15] Chan-Lau J.A.: The globalization of finance and its implications for financial stability, IFC, 2008.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 8P2Z4_W01
Ma podstawowa wiedzę z zakresu systemu finansowego, jego struktury i jego ryzyka
Sposób weryfikacji efektu: Aktywność bieżąca na zajęciach, wykonanie projektu

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 8P2Z4_U01
Potrafi zrozumieć funkcjonowanie systemu finansowego i określać jego podstawowe ryzyka
Sposób weryfikacji efektu: Bieżąca aktywność na zajęciach, przygotowanie projektu

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 8P2Z4_K01
Potrafi pracować w zespole i pozyskiwać niezbędne informacje z otoczenia
Sposób weryfikacji efektu: W trakcie opracowywania projektów zespołowych