Nazwa przedmiotu: Społeczno-psychologiczne aspekty jakości
Wykładowca: prof. nzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu:
Program: Zarządzanie
Grupa: Z5 - Projakościowe systemy zarządzania
Wydziałowy kod: 4P2Z5
Semestr: 3
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 75h (3 ECTS): 12h (zajęcia ćwiczeniowe) + 1h (konsultacje) + 28h (zapoznanie się z literaturą) + 15h (przygotowanie się do kolokwiów – przygotowanie rozwiązania zadania) + 19h (przygotowanie się do testu wiedzy)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,5 ECTS: 12h (zajęcia ćwiczeniowe) + 1h (konsultacje) = 13h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0,6 ECTS: 15h (przygotowanie się do kolokwiów – przygotowanie rozwiązania zadania) = 15h
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 12 0 0 0 12
Wymagania wstępne: Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zarządzania organizacjami oraz produkcją i usługami, ma umiejętności samokształceni, ma doświadczenia z pracą zespołową.
Limit liczby studentów: od 15 do 30 (ćwiczenia)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - posiadał podstawową wiedzę z zakresu: (a) roli i znaczenia przywództwa w zarządzaniu jakością, (b) sposobów i metod oddziaływania na pro-jakościowe postawy pracowników, - potrafił wybrać adekwatne do sytuacji sposoby i formy społecznego komunikowania się w organizacji w kwestiach dotyczących jakości, - potrafił porozumiewać się w środowisku organizacyjnym.
Treści merytoryczne: 1) Metody oddziaływania przywódców na postawy i zachowania pracowników. 2) Źródła i rodzaje konfliktów w organizacji i sposoby zarządzania nimi. 3) Sprawdzian wiedzy i umiejętności. 4) Budowanie zespołów i zaangażowania pracowników. 5) Sprawdzian wiedzy i umiejętności. 6) Efektywność komunikowania się w organizacji. 7) Bariery wprowadzania zmian jakościowych i sposoby ich pokonywania. 8) Kolokwium – sprawdzian kompetencji społecznych. 9) Test wiedzy.
Metody oceny: Ocena formatywna – ocena poprawności ćwiczeń wykonywanych przez studentów podczas zajęć (częściowo interaktywna forma prowadzenia zajęć). Ocena sumatywna – przeprowadzenie dwóch kolokwiów w formie prezentacji rozwiązania zadania na zaliczenie. Ocena końcowa z przedmiotu – przedmiot uznaje się za zliczony, jeśli student zaliczył oba kolokwia oraz uzyskał co najmniej 51% punktów z testu wiedzy.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: Literatura podstawowa: [1] Potocki A., Winkler R., Żbikowska A.: Komunikowanie w organizacjach gospodarczych. Difin, Warszawa 2010. [2] McGee, Rennie R.: Budowanie zaangażowania pracowni-ków. Wolters Kluwer business, Warszawa 2012. [3] Jabłonkowska L., Wachowiak P., Winch S. (red.): Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2008. [4] Dzikowska P.: Przywództwo w organizacjach gospodarczych. Difin, Warszawa 2011. Literatura uzupełniająca: [1] Nęcki Z.: Komunikacja międzyludzka. Antykwa, Kraków, 2000. [5] Robbins S.P. Judge T.A.: Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa 2011.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 4P2Z5_W01
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie wybranych psychologiczno – społecznych aspektów zarządzania jakością
Sposób weryfikacji efektu: test wiedzy
Efekt 4P2Z5_W02
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu kształtowania pro-jakościowych postaw pracowników oraz ich determinant
Sposób weryfikacji efektu: test wiedzy

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 4P2Z5_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych źródeł, dokonywać interpretacji oraz wyciągać wnioski
Sposób weryfikacji efektu: wyniki kolokwium
Efekt 4P2Z5_U02
potrafi pracować indywidualnie i w zespole, a także zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów
Sposób weryfikacji efektu: terminowe wykonanie zadania w zespołach
Efekt 4P2Z5_U03
potrafi wykorzystać struktury językowe w formie prezentacji, wnioskowania, streszczenia, analizowania, dyskusji
Sposób weryfikacji efektu: wyniki prezentacji rozwiązania zadania

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 4P2Z5_K01
ma doświadczenia w pracy zespołowej
Sposób weryfikacji efektu: terminowe wykonanie zadania w zespołach
Efekt 4P2Z5_K02
rozumie potrzebę właściwych zachowań interpersonalnych i przestrzega etyki, w tym uczciwości
Sposób weryfikacji efektu: zgodne z wymaganiami wykonanie zadania w zespołach