Nazwa przedmiotu: Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy
Wykładowca: prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Zarządzanie
Grupa: Z6 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy
Wydziałowy kod: 2P2Z6
Semestr: 3
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 75h (3 ECTS): 20h (ćwiczenia) + 1h (udział w konsultacjach) + 2x7h (przygotowanie odpowiedzi na pytania przedkolokwialne) + 2x8h (opracowanie projektów przedkolokwialnych) + 14h (opracowanie projektu) + 10h (przygotowanie do zaliczenia)
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,8 ECTS: 20h (ćwiczenia) + 1h (udział w konsultacjach) = 21h
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 2,2 ECTS: 2x7h (przygotowanie odpowiedzi na pytania przedkolokwialne) + 2x8h (opracowanie projektów przedkolokwialnych) + 14h (opracowanie projektu) + 10h (przygotowanie do zaliczenia) = 54h
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 12 0 0 0 12
Wymagania wstępne: brak
Limit liczby studentów: od 15 do 30 (ćwiczenia)
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student: - miał rozszerzoną wiedzę z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, - potrafił opracować i wdrażać systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, - rozumiał potrzebę uczenia się przez całe życie.
Treści merytoryczne: [1] Systemowe podejście do zarządzania BHP wg PN-N 18001, OHSAS 18001. [2] Projekt rozwiązań systemowych na poziomie strategicznym. [3] Projekt rozwiązań systemowych na poziomie operacyjnym. [4] Kształtowanie kultury bezpieczeństwa. [5] Utrzymanie stanu bezpieczeństwa.
Metody oceny: Ocena formatywna: na zajęciach weryfikowane jest wykonanie ćwiczeń; projekt jest dyskutowany i weryfikowany, jest możliwość poprawienia wyników. Ocena sumatywna: oceniana jest wartość merytoryczna projektów, terminowość wykonania prac, redakcja raportu; ćwiczenia kończy zaliczenie pisemne; ocena z ćwiczenia w zakresie 2-5; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie oceny >=3.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Górska E., Lewandowski J.: Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. WPW, Warszawa 2010. [2] Górska E.: Metody oceny ryzyka zawodowego, OWPW, Warszawa 2012. [3] Karczewski J.T. (red.): Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ocena ryzyka zawodowego. Wyd. Forum, Poznań 2010. [4] Koradecka D. (red): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. CIOP, Warszawa 2007. [5] Rączkowski B.: BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 2012.
Witryna WWW przedmiotu: www.le.wz.pw.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt 2P2Z6_W01
ma rozszerzoną wiedzę z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie pisemne

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt 2P2Z6_U01
umie opracować i wdrażać systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy
Sposób weryfikacji efektu: ocena przygotowanego projektu

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt 2P2Z6_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie pisemne, ocena przygotowanego projektu